ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 22-5-1940

ΑΙΧΜΑΛΩΤΟΣ: Η κυριωτέρα επιτυχία την οποίαν αναφέρει το γερμανικόν ανακοινωθέν είναι η καταστροφή της Γαλλικής Στρατιάς η οποία δρώσα κατά μήκος του Μόζα, μεταξύ Ναμύρ και Σεδάν, απετέλει σύνδεσμον των εν Βελγίω συμμαχικών δυνάμεων μετά των δυνάμεων της Γραμμής Μαζινώ, εις το ακραίον αυτής σημείον, παρά το Μονμεντύ. Ο επί κεφαλής της στρατιάς αυτής Στρατηγός Ζιρώ συνελήφθη μετά του επιτελείου του αιχμάλωτος […]… «Ο στρατηγός Ζιρώ […] έφθασεν επί τόπου όπως αναλάβη την διοίκησιν του 9ου Σώματος, μόλις όμως εισήλθεν εις το στρατηγείον ευρέθη προ της δυσαρέστου εκπλήξεως να γίνη δεκτός όχι από Γάλλους αξιωματικούς, αλλά από Γερμανούς, οι οποίοι τον εκράτησαν αιχμάλωτον» [φωτ].

ΖΗΤΗΜΑ ΗΜΕΡΩΝ: Το Ρώυτερ πληροφορείται εκ Ρώμης ότι η προπαγάνδα, η οποία έχει το σύνθημα «σήμερον ή ποτέ», ετοιμάζει διαδηλώσεις εις τας οδούς δι’ εκείνο το οποίον θεωρούν πολλοί ως αναπόφευκτον απόφασιν, δεδομένου ότι πολλοί πιστεύουν ότι η είσοδος της Ιταλίας εις τον πόλεμον είναι ζήτημα μόνον ημερών. Η πολεμική ατμόσφαιρα ετονώθη εκ των αεροπορικών επιδείξεων […].