ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 26-5-1940

80-chronia-prin-amp-8230-26-5-1940-2380092

«ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ»: […] αι αρμόδιαι επιτροπαί της Γερουσίας και της Βουλής [της Ιταλίας] ενέκριναν νομοσχέδιον περί «πειθαρχίας» των πολιτών, διά του οποίου πας πολίτης υποχρεούται εν περιπτώσει πολέμου να προσφέρη την πνευματικήν ή υλικήν αυτού συνεργασίαν εις τας δημοσίας υπηρεσίας ή τας οργανώσεις, των οποίων σκοπός είναι η ενίσχυσις της αμύνης του έθνους εν πολέμω. […] την ως άνω υποχρέωσιν υπέχουν πάντες οι άρρενες οι άγοντες ηλικίαν 19-55 ετών οι μη υπαγόμενοι εις στράτευσιν […].

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ: Χάριν της οικονομίας χάρτου τα καταστήματα της Γαλλίας δεν θα περιτυλίσσουν τίποτε με χαρτί ή χαρτόνι, εκτός μόνον εις τας περιπτώσεις κατά τας οποίας η συσκευασία αυτή είναι απαραίτητος. Διά προεδρικού διατάγματος δημοσιευθέντος εις την γαλλικήν «Εφημερίδα της Κυβερνήσεως», απαγορεύεται η κατασκευή χάρτου περιτυλίγματος, οι δε εκδόται υποχρεούνται να μη αφήνουν εις τας βιβλία ειμή ελάχιστον περιθώριον και καμμίαν σελίδα λευκήν. Απαγορεύεται επίσης ν’ απορρίπτωνται τα χρησιμοποιηθέντα χαρτιά εις τα δοχεία των σκουπιδιών· ταύτα θα συγκεντρούνται και θα παραδίδωνται εις τους πράκτορας της ειδικώς οργανωθείσης υπηρεσίας εξοικονομήσεως χάρτου.