ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 27-5-1940

ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ: Μία από τας κυριωτέρας συνεπείας του πολέμου εις τα εσωτερικά των ευρωπαϊκών κρατών θα είναι η αύξησις του αριθμού και η επέκτασις του κύκλου της δράσεως των γυναικών επιστημόνων. Τόσον εις την Γερμανίαν όσον και εις την Αγγλίαν και την Γαλλίαν αι γυναίκες επιστήμονες υποκατέστησαν τους άνδρας εις όλας τας ασχολίας των. Τα δικαστήρια εγέμισαν από δικηγορίνες, αι κλινικαί από ιατρούς και σπουδαιοτάτας θέσεις εις τα υπουργεία και τας κρατικάς υπηρεσίας εν γένει κατέχουν ήδη γυναίκες. Η εντύπωσις είναι ότι ο γυναικείος αυτός κόσμος κατώρθωσεν εντός ελαχίστου χρονικού διαστήματος να προσαρμοσθή πλήρως εις τας ευθύνας τας οποίας επωμίσθη. [φωτ.]

ΜΕΤΑΒΟΛΗ: Πληροφορούμεθα ότι το υπουργείον της Δικαιοσύνης διά σειράς εγκυκλίων αφ’ ενός και δι’ επανειλημμένων συσκέψεων των αρμοδίων διοικητικών και γεωργικών υπαλλήλων των αγροτικών φυλακών του Κράτους συνέστησε και επεδίωξε την επέκτασιν των καλλιεργειών και την αύξησιν εις το μέγιστον δυνατόν όριον της αποδόσεως αυτών. […] Κατεβλήθη προσπάθεια όπως οι κρατούμενοι εις τας αγροτικάς φυλακάς εκπαιδεύωνται εις τας τελειοτέρας μεθόδους καλλιεργείας και όπως αύται αποβούν πρότυπα κέντρα επιστημονικής καλλιεργείας […].