ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 29-5-1940

ΣΥΝΘΗΚΟΛΟΓΗΣΗ: [Λόγος Πολ Ρεϋνώ] «Από της τετάρτης πρωινής ώρας, αι εν Βελγίω γαλλικαί και αγγλικαί στρατιαί μάχονται μόναι, χωρίς να δύνανται να υπολογίζουν εις τον βελγικόν στρατόν. Ο βελγικός στρατός, ευρισκόμενος εις τον βόρειον τομέα, εσυνθηκολόγησε και παρεδόθη σήμερον την 4ην ώραν, ανοίξας την οδόν εις την εισβολήν των γερμανικών μεραρχιών. […] Προς βορράν ομάς εκ τριών συμμαχικών στρατιών, βελγικής, αγγλικής και γαλλικής, υπό την αρχηγίαν του στρατηγού Μπλανσάρ ανεφωδιάζετο διά της Δουνκέρκης. […] Είναι αυτή η βελγική στρατιά, η οποία, κατόπιν διαταγής του Βασιλέως της, εσυνθηκολόγησε και παρεδόθη άνευ όρων, εν πλήρει μάχη, χωρίς να ειδοποιήση τους εν τη μάχη συντρόφους της Γάλλους και Αγγλους και ήνοιξεν ούτω την οδόν της Δουνκέρκης εις τας γερμανικάς μεραρχίας».

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ: […] η Κυβέρνησις [των ΗΠΑ] εζήτησε παρά του Κογκρέσσου την κατά τρία δισεκατομμύρια δολλάρια αύξησιν του δημοσίου χρέους προς αντιμετώπισιν των δαπανών διά τους εξοπλισμούς. Επίσης εζητήθη η επιβολή νέων φορολογιών, των οποίων η απόδοσις υπολογίζεται εις 700 δολλάρια ετησίως.