ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν στην «Κ» 31-5-1940

ΕΚΚΕΝΩΣΗ:
Η γενική προσοχή επί πολλών εικοσιτετραώρων προσέλαβον χαρακτήρα λυσσώδους σώμα προς σώμα συγκρούσεως. […] Γενικώτερον θα ημπορούσε να σημειωθή ότι 40 γερμανικαί μεραρχίαι, ήτοι άνω του ημίσεος εκατομμυρίου στρατού, λαμβάνουν μέρος εις την εκτεταμένην μάχην της Φλάνδρας, η κυριωτέρα δε προσπάθεια των συμμαχικών στρατευμάτων είναι η κάλυψις της συμπτύξεώς των και η διευκόλυνσις της επιβιβάσεώς των εις τα αναμένοντα έξωθι της Δουνκέρκης και άλλων τινων σημείων των γαλλοβελγικών ακτών συμμαχικά μεταγωγικά. Η επιχείρησις αύτη διεξάγεται υπό την προστασίαν ισχυρών ναυτικών δυνάμεων και της αεροπορίας. Ετονίζετο χθες υπό γαλλικών στρατιωτικών κύκλων ότι ουδεμία απολύτως γαλλική στρατιά παρεδόθη ή πρόκειται να παραδοθή αλλ’ ότι αι συμμαχικαί δυνάμεις θα συνεχίσουν μέχρις εσχάτων τον αγώνα […].

ΕΚΠΛΗΞΗ: Η παρουσία του Γάλλου πρωθυπουργού κ. Ρενώ και άλλων υπουργών κατά τας δεήσεις, αι οποίαι εγένοντο εις την Παναγία των Παρισίων, προεκάλεσε βαθυτάτην εντύπωσιν μεταξύ των κύκλων της καθολικής εκκλησίας. Μεταξύ της γαλλικής κοινής γνώμης αρχίζει να ευρίσκη και μεγάλην απήχησιν η ιδέα να γίνη και πάλιν το Πάνθεον Εκκλησία.

ΟΔΗΓΙΕΣ: Το υπουργείον της Γεωργίας διεβίβασεν οδηγίας προς τους σιτοπαραγωγούς όπως προ του θερισμού ενεργηθή διαλογή των καλυτέρων στάχεων, διά να συγκεντρωθή ο καλύτερος προς σποράν σίτος. Η εργασία πρέπει να γίνη με προθυμίαν εκ μέρους των παραγωγών διότι συμφέρον των ιδίων είναι να εξασφαλισθή ο καλύτερος σπόρος. Εν τούτοις –επειδή και εθνικόν είναι το συμφέρον αυτό– αι κατά τόπους γεωργικαί υπηρεσίαι και οι κοινοτάρχαι πρέπει και να καθοδηγήσουν και να αναγκάσουν, εάν χρειασθή, τους γεωργούς εις την χρήσιμον αυτήν εργασίαν.