ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 30-5-1940

ΔΟΥΝΚΕΡΚΗ: Η τραγωδία της Φλάνδρας έφθασεν εις το ανώτατον σημείον της. Μη νικηθείσαι, αλλά προδοθείσαι υπό του Βασιλέως των Βέλγων, του οποίου η συνθηκολόγησις τας εστέρησε του ημίσεος της δυνάμεώς των, διάφοραι σύμμαχοι μονάδες υποχωρούν προς την παραλίαν, διανοίγουσαι ενίοτε μετά κόπου δίοδον διά μέσου γερμανικών μαζών, αι οποίαι εισεχώρησαν διά των ρηγμάτων των ανοιγέντων λόγω της παραδόσεως των βελγικών μεραρχιών. […] Η μάχη μαίνεται εις τας πτέρυγας και προς τα νώτα καθώς ισχυραί γερμανικαί δυνάμεις σπεύδουν κατά μήκος της ακτής όπως αποκόψουν την υποχώρησιν. Η απόφασις του λόρδου Γκορτ όπως συγκεντρώση τον στρατόν και τον οδηγήση προς την Μάγχην έχει δημιουργήσει την ελπίδα ότι τινά των γενναιοτέρων και αρχαιοτέρων αγγλικών συνταγμάτων θα σωθούν εκ της εκμηδενίσεως.

ΠΕΙΡΑΙΑΣ: Ωρισμένα νέα μέτρα, τα οποία έλαβε κατ’ αυτάς η Τουριστική Αστυνομία εις τον λιμένα Πειραιώς, κατατείνουν εις το να προσδώσουν περισσότερον πολιτισμένην και ευπρεπή όψιν εις την κίνησιν των προκυμαιών. Ηδη διά της ανεγέρσεως της αιθούσης Επιβατών του Τελωνείου, διά της ευγενούς συμπεριφοράς τελωνειακών αστυνομικών και λιμενικών υπαλλήλων, ο λιμήν του Πειραιώς έχει αλλάξει όψιν.