ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν στην «Κ» 7-6-1940

ΛΥΣΣΩΔΗΣ ΜΑΧΗ: «Η μάχη εξηκολούθησε λυσσώδης εφ’ όλου του μετώπου του περιλαμβανομένου μεταξύ της θαλάσσης και της περιοχής Σεμέν ντε Νταμ. Ο εχθρός έρριψεν εις τον αγώνα νέους όγκους αρμάτων εφόδου καθ’ ομάδας εκ διακοσίων και τριακοσίων επί πολυαρίθμων σημείων του πεδίου της μάχης. Υπολογίζονται εις πλέον των 2.000 τα χρησιμοποιηθέντα κατ’ αυτόν τον τρόπον άρματα εφόδου. Αι μεραρχίαι μας επολέμησαν μεγαλειωδώς, προσκεκολλημέναι εις τα σημεία στηριγμάτων. Τάγματα, λόχοι αποσπάσματα και πυροβολαρχίαι αντετάχθησαν εις την ορμήν των αρμάτων, συντρίβουσαι αυτά διά των πυρών των. Η αεροπορία μας εφορμώσα καθέτως και προσβάλλουσα διά βομβών και διά πυροβόλων τα θωρακισμένα οχήματα, υπεστήριξεν ακαταπονήτως το πεζικόν και το πυροβολικόν μας, επανερχομένη διαρκώς εις την μάχην. Ο αριθμός των καταστραφέντων αρμάτων είναι σημαντικός. Υπερβαίνει τας πολλάς εκατοντάδας. […] Το ηθικόν των στρατευμάτων μας είναι θαυμάσιον. Η αεροπορία μας εξ άλλου εξηκολούθησε την καταστροφήν του Παραρηνείου σιδηροδρομικού δικτύου και των εργοστασίων της περιοχής του Ρήνου».

ΒΟΜΒΑΡΔΙΣΜΟΣ: […] η εχθρική αεροπορία έρριψεν εμπρηστικάς τινάς βόμβας εις τας αγροτικάς περιφερείας του Γιορκσάιρ και του Νόρφολκ, κατά μήκος του Ταμέσεως, κατά το διάστημα της νυκτός, προφανώς με την πρόθεσιν να θίξη τα αεροδρόμια. Τα αντιαεροπορικά πυροβολεία ετέθησαν εις δράσιν (φωτ. Μετά τον βομβαρδισμό).

ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΞΕΝΟΥΣ: Η αμερικανική Βουλή ενέκρινεν άνευ συζητήσεως και απέστειλεν εις την Γερουσίαν το νομοσχέδιον, το οποίον ορίζει ότι οι ξένοι, οι ενεχόμενοι εις πράξεις κατασκοπείας ή σαμποτάζ θα εκτοπίζονται. Παραλλήλως εδημοσιεύθησαν χθες τα διατάγματα, διά των οποίων λαμβάνονται αυστηρά μέτρα εν σχέσει με την είσοδον των ξένων εις τας Ηνωμένας Πολιτείας.