ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 10-6-1940

ΟΥΤΟΠΙΚΟ ΑΙΤΗΜΑ: […] οι ονομασθέντες εσχάτως 15 νέοι [Γάλλοι] στρατηγοί, εζήτησαν 1.000 τανκς των 100 τόννων έκαστον, 3.000 τανκς των 30-50 τόννων και 6.000 των 10-20 τόννων, με τα οποία είναι  δυνατόν να αντιτάξουν αποτελεσματικήν αντίστασιν εις την γερμανικήν πίεσιν. Κατά τας αυτάς πληροφορίας εκ της αυτής πηγής, η Γαλλία θα ηδύνατο να σωθή, μόνον αν ο αρχιστράτηγος Βεϋγκάν κατώρθωνε να κερδήση χρόνον επαρκή διά την πραγματοποίησιν του κολοσσιαίου τούτου προγράμματος των εξοπλισμών.

ΒΑΣΕΙΣ: […] η Κυβέρνησις των Ηνωμένων Πολιτειών θα προβή εις συνεννοήσεις μετά της πορτογαλικής Κυβερνήσεως σχετικώς με την ενδεχομένην χρησιμοποίησιν των νήσων του Πρασίνου Ακρωτηρίου ως αεροπορικών βάσεων.

ΑΝΤΙΦΥΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ: […] διά τα οικονομικά έτη 1940-41 και 1941-42 προβλέπεται η αύξησις κατά 3.000 των εις τα σανατόρια και «νοσοκομεία-σανατόρια» κλινών, διά την νοσηλείαν των φυματιώντων, εις τρόπον ώστε αύται να υπερβούν μετά διετίαν εν συνόλω τας 7.000. Κατά την τελευταίαν τριετίαν ελήφθησαν τα κάτωθι μέτρα: 1) Ανακαίνισις  της «Σωτηρίας» διά νέων οικοδομικών εγκαταστάσεων με 600 κλίνας, διά κτιρίου επιμελητείας, εφοδιασμού και πλυντηρίων, δι’ Οίκου Αδελφών και λοιπών συμπληρώσεων […].