ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν στην «Κ» 14-6-1940

80-chronia-prin-stin-k-14-6-1940-2382728

ΠΡΟΕΛΑΣΗ: Οι Γερμανοί έχουν ρίψει εις τον αγώνα από της θαλάσσης μέχρι του Μάρνη πλέον των εκατόν μεραρχιών. Παρά το γεγονός ότι ο γαλλικός στρατός μειονεκτεί αριθμητικώς μάχεται κατά τρόπον αξιοθαύμαστον. Εν τοσούτω κρατεί η εντύπωσις ότι ο γαλλικός στρατός δεν πρόκειται να πολεμήση διά την προάσπισιν της πρωτευούσης του. Εν τω μεταξύ, κατά τας αυτάς πληροφορίας βορείως των Παρισίων οι Γερμανοί συναντήσαντες ισχυράν γαλλικήν πίεσιν εκδηλωθείσαν δι’ αντεπιθέσεως, ηναγκάσθησαν να υποχωρήσουν κατά πέντε μίλλια, ενώ ταυτοχρόνως άλλη αντεπίθεσις ενηργήθη εις Σενλί στεφθείσα υπό επιτυχίας εις απόστασιν 25 μιλλίων από των Παρισίων. Οι Γερμανοί πάντως ρίπτουν συνεχώς και νέας μεραρχίας εις τον αγώνα, ενώ οι Γάλλοι μάχονται συνεχώς οι ίδιοι από της μάχης του Σομ. Αι αρμόδιαι στρατιωτικαί αρχαί δέχονται ότι οι κατεξηντλημένοι στρατιώται δεν δύνανται να συγκρατήσουν τας γερμανικάς στρατιάς. […] οι Γερμανοί διήλθον τον Σηκουάναν από δυσμών και τον Μάρνην από ανατολών και αποκατέστησαν προγεφύρωμα εις την νότιον όχθην του Μάρνη παρά το Σατώ-Τιερρύ, εις απόστασιν 35 μιλλίων από των Παρισίων, ενώ συγχρόνως προελαύνουν προς τον ζωτικόν λιμένα της Χάβρης και προς την περιοχήν της Ρέιμς.

ΕΚΚΛΗΣΗ: «Επανειλημμένως εζήτησα από τον Πρόεδρον Ρούσβελτ να παράσχη την αμερικανικήν βοήθειαν εις τους Συμμάχους μέχρι των ορίων τα οποία επιτρέπουν οι νόμοι των Ηνωμένων Πολιτειών. Σήμερον του απευθύνω την τελευταίαν έκκλησιν» (Γάλλος πρωθυπουργός).

ΚΙΤΡΙΝΑ ΤΡΑΜ: Χθες την πρωίαν ετέθησαν εις κυκλοφορίαν τα νέα κίτρινα τροχιοδρομικά οχήματα εις την γραμμήν Πατησίων-Καλλιθέας και εις την τοπικήν γραμμήν πλατείας Αμερικής-Κουκάκι. Διά τας δύο αυτάς γραμμάς διετέθησαν εν συνόλω 40 νέα οχήματα. Τα παλαιά τροχιοδρομικά οχήματα, […], διετέθησαν διά την ενίσχυσιν άλλων γραμμών.