ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 16-6-1940

ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ: Η τρίτη φάσις της γερμανοσυμμαχικής συρράξεως, η οποία ήρχισε χθες, ευθύς μετά την είσοδον των γερμανικών στρατευμάτων εις την πόλιν των Παρισίων [φωτ.], συνεχίζεται με ρυθμόν τόσον γοργόν, ώστε τα εξελισσόμενα πολεμικά γεγονότα να διαδέχωνται άλληλα με αστραπιαίαν ταχύτητα. Εκάστη ώρα παρερχομένη επιταχύνει την εξέλιξιν της μάχης, της διεξαγομένης από των ακτών του Ατλαντικού μέχρι της γραμμής Μαζινό, και προσδίδει εις τον διεξαγόμενον αγώνα χαρακτήρα εκτάκτως ρευστόν όσον και δραματικόν. […] Ο πολεμικός σάλος συνεχίζεται με την συνεχή αναγγελίαν αλλεπαλλήλων καταρρεύσεων του μετώπου και αλληλοδιαδόχων πτώσεων γαλλικών οχυρών, θεωρουμένων μέχρι της χθες ως απολύτως απαραβιάστων.

ΦΩΤΙΣΜΟΣ: Η Επιτροπή Ανεφοδιασμού έλαβεν ωρισμένα μέτρα διά την εξοικονόμησιν καυσίμων. Μεταξύ άλλων απεφάσισε την ελάττωσιν του δημοτικού, του κοινοτικού και του ηλεκτροφωτισμού των καταστημάτων. Φυσικά, τα εν προκειμένω μέτρα θα εφαρμοσθούν. Πέραν όμως τούτων, προβάλλει η ανάγκη όπως και οι ιδιώται και προ πάντων αι οικοκυραί μεριμνήσουν διά τον περιορισμόν της καταναλώσεως ηλεκτρικού ρεύματος, βέβαιαι ότι ούτω συμβάλλουν εις την εξασφάλισιν της αυταρκείας μας.