ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 17-6-1940

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΟΥΝΤΑΙ (;): Ο ύπατος αρμοστής του Ράιχ εν Ολλανδία Ζάις Ινκβαρτ, έδωσε συνέντευξιν […] περί της εν Ολλανδία καταστάσεως. […] «Επαναλαμβάνω διά μίαν ακόμη φοράν ότι ιδίως οι αμερικανικοί λαοί λόγω της αντιγερμανικής προπαγάνδας έχουν σχηματίσει εντελώς εσφαλμένην ιδέαν περί της αληθούς εν Ολλανδία καταστάσεως. Ημείς οι Γερμανοί εβαδίσαμεν εις την Ολλανδίαν ίνα απομακρύνωμεν τον επικείμενον τότε κίνδυνον εισβολής εις το Ράιχ, ως ανεφέρετο εις το υπόμνημα της γερμανικής κυβερνήσεως της 10ης Μαΐου 1940. Δεν θεωρούμεν την Ολλανδίαν ως εχθρικήν χώραν. Διά τούτο διετηρήσαμεν εν λειτουργία την ολλανδικήν διοίκησιν και εν ισχύι το ολλανδικόν δίκαιον εφ’ όσον τούτο ήτο δυνατόν. Οι Ολλανδοί αυτοδιοικούνται».

ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ: Η Εθνική Οργάνωσις της Νεολαίας είναι ετοίμη να αρχίση την περισυλλογήν των αχρήστων μεταλλικών κλπ. αντικειμένων από τας οικίας και τα καταστήματα. Ο σκοπός της προσπαθείας είναι σοβαρός. Είναι προφανές ότι ουδέν πρέπει να χάνεται ή να σπαταλάται κατά τας σημερινάς περιστάσεις. Αυτόν τον σκοπόν πρέπει να τον αντιληφθούν αι οικοκυραί και οι καταστηματάρχαι και όταν αρχίση η περισυλλογή να βοηθήσουν το έργον της Νεολαίας.