ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 18-6-1940

ΠΑΥΣΗ: Την απόφασιν της νέας Κυβερνήσεως όπως καταπαύση τας εχθροπραξίας και επιτύχη συνεννόησιν μετά του εχθρού ανεκοίνωσεν αυτός ούτος ο στρατηγός Πεταίν διά ραδιοφωνικής εκκλήσεως, την οποίαν μετέδωσε την πρωίαν ο γαλλικός ραδιοφωνικός σταθμός. Η έκκλησις έχει ούτω: «Γάλλοι! Κατόπιν εκκλήσεως του Προέδρου ανέλαβον από σήμερον την διεύθυνσιν της γαλλικής Κυβερνήσεως [Φ.: είχε προηγηθεί η παραίτηση της κυβέρνησης Ρεϋνώ]. […] Με συντετριμμένην καρδίαν σάς λέγω ότι η μάχη πρέπει να παύση. Απηυθύνθην την παρελθούσαν νύκτα εις τον εχθρόν, διά να τον ερωτήσω αν είναι διατεθειμένος να αναζητήση μετ’ εμού […] τα μέσα προς τερματισμόν των εχθροπραξιών. Ολόκληρος ο γαλλικός λαός ας ταχθή περί την Κυβέρνησιν κατά τας ώρας αυτάς της δοκιμασίας. Ας διατηρήσουν οι Γάλλοι δι’ εαυτούς την αγωνίαν και ας μη υπακούσουν παρά εις την πίστιν των προς τα πεπρωμένα της χώρας των».

ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑΣ: […] μονάδες τανκς και μηχανοκίνητα στρατεύματα διέβησαν τα λιθουανικά σύνορα και εισήλθον εις την Βίλναν, την Κάουναν […] Η κίνησις των σοβιετικών στρατευμάτων εγένετο επί τη βάσει του καταρτισθέντος σχεδίου και άνευ επεισοδίου.