ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 19-6-1940

ΧΙΤΛΕΡ – ΜΟΥΣΟΛΙΝΙ: Η μετά τόσου αγωνιώδους ενδιαφέροντος αναμενομένη συνάντησις του κ. Χίτλερ μετά του κ. Μουσολίνι επραγματοποιήθη σήμερον εν Μονάχω την 3ην απογευματινήν. […] Η συνάντησις των δύο αρχηγών υπήρξεν εκτάκτως εγκάρδιος. Οι δύο πολιτικοί άνδρες αντήλλαξαν ολίγας λέξεις, μεθ’ ο αφού εχαιρέτισαν τας εν τω σταθμώ προσωπικότητας, εξήλθον και κατηυθύνθησαν εις τα καταλύματά των. […] Το ημιεπίσημον γερμανικόν πρακτορείον αγγέλλει ότι κατά την διάρκειαν των εν Μονάχω συνομιλιών των οι κ.κ. Χίτλερ και Μουσολίνι έμειναν σύμφωνοι επί της στάσεως την οποίαν θα τηρήσουν αι δύο σύμμαχοι κυβερνήσεις έναντι της γαλλικής αιτήσεως ανακωχής.

ΞΕΝΟΜΑΝΙΑ: Εις την Πεντέλην συνεστήθη και διαφημίζεται κατ’ αυτάς εις νέος συνοικισμός –άλλο το ζήτημα ότι αυτή η βιομηχανία των εκτός της πόλεως συνοικισμών καιρός είναι να παύση–, ο οποίος φέρει ή μάλλον του εδόθη το όνομα «Plaisance». Διατί όμως το ξενικόν όνομα; Διότι υπήρχεν εκεί η ομώνυμος έπαυλις της δουκίσσης της Πλακεντίας; Δεν θεωρούμεν αρκετήν την δικαιολογίαν. Νομίζομεν δε ότι η Διοίκησις της Πρωτευούσης θα λάβη τα μέτρα της.