ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν στην «Κ» 21-06-1940

80-chronia-prin-stin-k-21-06-1940-2383958

ΑΝΑΚΩΧΗ: […] οι Γάλλοι πληρεξούσιοι απεσταλμένοι ευρίσκονται καθ’ οδόν μεταβαίνοντες προς τον ορισθέντα τόπον της συνεντεύξεώς των μετά των Γερμανών αντιπροσώπων, θα γίνουν δε αύριον (σήμερον) προ μεσημβρίας δεκτοί υπό της γερμανικής αντιπροσωπείας η οποία και θα επιδώση εις αυτούς τους όρους διά την σύναψιν της ανακωχής. Πιστεύεται ενταύθα ότι δεν πρόκειται να διεξαχθούν λεπτομερείς διαπραγματεύσεις αμέσως, αλλ’ ότι η γαλλική αντιπροσωπεία θα επανέλθη εις την έδραν της γαλλικής κυβερνήσεως διά να επιδώση εις αυτήν τους γερμανικούς όρους. Θα επακολουθήση δευτέρα συνάντησις διά την διεξαγωγήν συνεννοήσεων επί διαφόρων λεπτομερειών. Καθ’ α μεταδίδεται εκ Βερολίνου, οι εκεί καλώς πληροφορημένοι κύκλοι θεωρούν ως πιθανόν ότι ο καγκελλάριος Χίτλερ θα επιδώση τους όρους της ειρήνης προς τους Γάλλους πληρεξουσίους αύριον (σήμερον) εις την Κομπιένην, όπου συνήφθη και η ανακωχή του παγκοσμίου πολέμου εντός σιδηροδρομικού οχήματος κατά το 1918.

ΠΙΟ ΚΟΝΤΟΙ: Ερευνα γενομένη επί 65 χιλιάδων φοιτητών των Πανεπιστημίων της Βορείου Καρολίνας, του Κάνσας, του Κεντώκυ και του Βισκόνσιν απέδειξεν ότι κατά την τελευταίαν ενδεκαετίαν το μέσον ανάστημα της νέας αμερικανικής γενεάς μικραίνει συνεχώς.

ΝΕΑ ΚΕΡΜΑΤΑ: Αρκετά καλής εμφανίσεως τα νέα χάρτινα κέρματα που πρόκειται να τεθούν εις κυκλοφορίαν από της 1ης Ιουλίου. Κατεσκευάσθησαν μετ’ ιδιαιτέρας επιμελείας εις γερμανικά εργοστάσια και παρέληφθησαν προ ημερών παρά της αρμοδίας υπηρεσίας. Το κοινόν πρέπει να υποδεχθή με καλήν διάθεσιν τα κέρματα αυτά. Και ασφαλώς με καλήν διάθεσιν θα τα υποδεχθή αρκεί μόνον το Δημόσιον να έχη μεριμνήσει όπως διαθέτη εις τα Ταμεία σημαντικόν αριθμόν εξ αυτών διά να γίνωνται εγκαίρως αι αντικαταστάσεις των φθειρομένων.