ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν στην «Κ» 28-6-1940

80-chronia-prin-stin-k-28-6-1940-2385125

ΒΕΣΣΑΡΑΒΙΑ: «Σήμερον την 12.30 ώραν συνεκρότηθη υπό την υψηλήν προεδρίαν της Α.Μ. του Βασιλέως Καρόλου Συμβούλιον του Στέμματος εις τα Ανάκτορα Βουκουρεστίου. Το Συμβούλιον συνεζήτησεν επί της διακοινώσεως της επιδοθείσης χθες την εσπέραν 26ην Ιουνίου και ώραν 22αν υπό της κυβερνήσεως της Σοβιετικής Ενώσεως εις τον εν Μόσχα πρεσβευτήν της Ρουμανίας· διά της οποίας η σοβιετική κυβέρνησις εζήτησε την παραχώρησιν της Βεσσαραβίας και της βορείου Βουκοβίνας ζητούσα συγχρόνως απάντησιν της ρουμανικής κυβερνήσεως εντός της σήμερον της 27ης Ιουνίου. Το Συμβούλιον του Στέμματος εν τη επιθυμία όπως διατηρήση ειρηνικάς σχέσεις μετά της Σοβιετικής Ενώσεως ενέκρινε την απόφασιν της ρουμανικής κυβερνήσεως όπως ζητήση ίνα η κυβέρνησις της Σοβιετικής Ενώσεως ορίση τόπον και χρόνον καθ’ ον θα ήτο δυνατόν να γίνη συνάντησις αντιπροσώπων των δύο κυβερνήσεων προς συζήτησιν επί της σοβιετικής διακοινώσεως» [φωτ. Κάτοικοι της Βεσσαραβίας διαφεύγουν].

ΜΗ ΠΙΣΤΕΥΤΟ: [..] οι «Τάιμς» εκφράζουν εν άρθρω την γνώμην ότι δεν είναι δυνατόν να καταστή πιστευτόν ότι το γαλλικόν εμπορικόν ναυτικόν θα υπακούση εις τας διαταγάς της γερμανικής και της ιταλικής κυβερνήσεως και θα δεχθή να παραδοθή ενώ ηρνήθησαν να πράξουν τούτο οι Νορβηγοί και οι Βέλγοι.

ΣΧΟΛΕΣ ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΩΝ: Προ καιρού διεξήχθησαν εις το Δημοτικόν θέατρον Πειραιώς αι εξετάσεις των Σχολών Αναλφαβήτων που ελειτούργησαν εφέτος. Προχθές εις τας Αθήνας διεξήχθησαν αι εξετάσεις των Σχολών Αναλφαβήτων της Πρωτευούσης. Τετρακόσιαι μαθήτριαι –διότι πρόκειται περί Σχολών Θηλέων– έλαβον διπλώματα στοιχειωδών γραμματικών γνώσεων. […] Μαθήματα οικοκυρικής, μαγειρικής, χειροτεχνίας απετέλεσαν μέρος της διδαχθείσης ύλης, ενώ εκ παραλλήλου κατεβλήθη κάθε προσπάθεια όπως εμπνευσθή εις τας τετρακοσίας αυτάς γυναίκας του λαού η υγιής πατριωτική συνείδησις.