ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν… 2-7-1940

ΟΔΗΓΙΕΣ: Ο υπουργός της Εσωτερικής Ασφαλείας σερ Τζων Αντερσον εξέδωσε σήμερον φυλλάδιο, το οποίον φέρει τον τίτλον «Επιδρομαί από αέρος». Εις το φυλλάδιον τούτο παρέχονται οδηγίαι εις το κοινόν διά τα μέτρα τα οποία τούτο πρέπει να λάβη, όπως υποβοηθήση την άμυναν κατά των εναέριων επιδρομών.

ΛΙΒΥΗ: «Ο στρατάρχης Ροδόλφος Γκρατσιάνι, ο οποίος έφθασεν ήδη αεροπορικώς εις Λιβύην, ανέλαβε την διοίκησιν όλων των ενόπλων δυνάμεων της Ιταλικής βορείου Αφρικής». […] Το Στέφανι μεταδίδει ότι αφίκετο εις Ρώμην ο πρώτος σιδηροδρομικός συρμός με τραυματίας του πολέμου. Οι τραυματίαι διεκομίσθησαν εις τα νοσοκομεία της πρωτευούσης. Η πρώτη επίσκεψις την οποίαν εδέχθησαν ήτο η της Βασιλίσσης, ήτις περιήλθεν τας αιθούσας του στρατιωτικού νοσοκομείου του Τσέλιο.

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: Μόνον η Γλυφάδα στερείται τηλεφωνικής επικοινωνίας με τας Αθήνας; Το αυτό συμβαίνει και με την Βούλαν και με το Καβούρι και με την Βουλιαγμένην. Νομίζομεν, ότι εφ’ όσον εις τα προάστεια αυτά χιλιάδες εργαζομένων Αθηναίων παραθερίζουν κατ’ έτος, και συμφέρον της Τηλεφωνικής Εταιρίας είναι να εγκαταστήση τηλέφωνα –και θαλάμους διά το κοινόν– και, επί τέλους, υποχρέωσίς της.