ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 3-7-1940

80-chronia-prin-amp-8230-3-7-1940-2386263

ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ: Μετά την παρέλασιν, οι Γερμανοί στρατιώται διασκορπίζονται ανά την πόλιν. Θέλουν να δουν το Παρίσι πριν αναχωρήσουν και πάλιν διά την βόρειον Γαλλίαν, όπου συνεχίζονται πυρετωδώς οι προπαρασκευαί διά τον γιγάντιον αγώνα εναντίον της Αγγλίας. Οι πολεμισταί έχουν κάθε δικαίωμα να αναπαυθούν ολίγον και επωφελούνται της ευκαιρίας κατά τον πλέον μεθοδικόν τρόπον. Μόλις δοθή εις αυτούς άδεια εξόδου, μοιράζονται εις ομάδας και υπό την οδηγίαν ενός βαθμοφόρου πηγαίνουν να εξερευνήσουν την γαλλικήν πρωτεύουσαν. Ολοι οι Γερμανοί στρατιώται έχουν και από μίαν φωτογραφικήν μηχανήν. Αι ομάδες κατευθύνονται προς τα αξιοθέατα μέρη. Ο βαθμοφόρος κρατεί ένα «Μπαίντεκερ», εις το οποίον αναφέρονται με ακρίβειαν τα μνημεία, τα μουσεία, αι πλατείαι.

ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ: Τα κυκλοφορήσαντα από προχθές νέα χάρτινα εικοσάδραχμα και δεκάδραχμα γίνονται ανάρπαστα από τους συμπολίτας, οι οποίοι τα ζητούν επιμόνως από τα περίπτερα και τους εισπράκτορας διά να ικανοποιήσουν την περιέργειάν των. Πολλοί τα φυλάσσουν εις το πορτοφόλιόν των ζηλοτύπως, επειδή είναι καινουργή και καθαρά, ενθυμίζοντες την παροιμίαν: «Καινούργιο κοσκινάκι μου και πού να σ’ απιθώσω».