ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 4-7-1940

ΝΕΑ ΣΥΝΟΡΑ: Αι επιχειρήσεις εκκενώσεως της Βεσσαραβίας συνεχίσθησαν κατά την ημέραν της 2ας Ιουλίου. […] Ο πρωθυπουργός εδήλωσεν ότι η ρουμανική κυβέρνησις θα εκτελέση τας υποχρεώσεις της έναντι της Σοβιετικής Ρωσσίας και, καταλήγων, έκαμεν έκκλησιν προς την χώραν, ζητήσας από όλους αλληλεγγύην και ένωσιν πέριξ του Θρόνου. Επηκολούθησαν επίσημοι δηλώσεις από μέρους των παλαιών βουλευτών και γερουσιαστών της Βεσσαραβίας και της Βουκοβίνας. […] Αι δηλώσεις αύται καταδεικνύουν ότι η Βεσσαραβία και η Βουκοβίνα είναι και παραμένουν ρουμανικαί, παρά τας προσκαίρους περιπετείας. […] Σήμερον εχαράχθησαν οριστικώς τα νέα ρουμανοσοβιετικά σύνορα των σοβιετικών στρατευμάτων καταλαβόντων την γραμμήν την οποίαν καθώριζεν η διακοίνωσις του κ. Μολότωφ.

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ: […] Η εταιρεία Πακάρ Μότορ εδέχθη να συνάψη συμβόλαιον διά την κατασκευήν 9.000 κινητήρων αεροπλάνων Ρολσ-Ρόις, εκ των οποίων οι 6.000 προορίζονται διά την Αγγλίαν. Την παραγγελία αυτήν είχε αποκρούσει η εταιρία Φορντ.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ: Τηλεγραφούν εκ Στοκχόλμης ότι, καθ’ α γράφει σουηδική εφημερίς, τα αρχεία του υπουργείου των Εξωτερικών της Αγγλίας και άλλων τινών σημαντικών υπουργείων ως και τα κοσμήματα του Αγγλικού Στέμματος μετεφέρθησαν εις Καναδάν.