ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν στην «Κ» 5-7-1940

ΑΓΓΛΟΓΑΛΛΙΚΗ ΝΑΥΜΑΧΙΑ: Επείγοντα τηλεγραφήματα εκ Νέας Υόρκης μετέδωσαν πληροφορίας των Αμερικανών ανταποκριτών εξ Ευρώπης περί μεγάλης ναυτικής συγκρούσεως εις την βάσιν του Οράν, μεταξύ αγγλικών και γαλλικών πολεμικών: Οι κυβερνήται των αγγλικών πολεμικών σκαφών, λέγουν οι ανταποκριταί, είχον την παρελθούσαν Δευτέραν πληροφορίας κατά τας οποίας έντονος πίεσις ησκείτο παρά της Γερμανίας επί των ηγετών του γαλλικού ναυτικού, όπως προληφθή η προσχώρησις των γαλλικών πολεμικών πλοίων εις τον στρατηγόν ντε Γκωλλ. Προς τον σκοπόν τούτον εχρησιμοποιούντο απειλαί και υποσχέσεις. […] Χθες την αυγήν, μοίρα του αγγλικού στόλου της Μεσογείου ενεφανίσθη έξωθι τριών αφρικανικών λιμένων και κυρίως προ του Οράν, εξ ου, κατά τας υπαρχούσας πληροφορίας, θ’ απέπλεον το απόγευμα τα γαλλικά πολεμικά. Ο Αγγλος ναύαρχος έστειλε κατ’ επανάληψιν αξιωματικούς, καθ’ όλην την πρωίαν, όπως διαπραγματευθούν μετά του Γάλλου αρχηγού του στόλου. Αι γενόμεναι, όμως, απόπειραι συμφωνίας απέτυχον […] Ούτω, την 5ην μ.μ., ήρχισαν αι πολεμικαί επιχειρήσεις των Αγγλων.

ΝΕΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Η Παρισινή «Ζουρνάλ», η οποία εκδίδεται ήδη εις Μπορντώ, αναφερομένη εις τας μεταρρυθμίσεις εις τας οποίας πρόκειται να προβή η Κυβέρνησις Πεταίν, λέγει ότι ο Κοινοβουλευτισμός απέτυχε και ότι, επομένως, πρέπει να ακολουθηθή νέα κατεύθυνσις.

ΣΥΜΦΩΝΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ: Να είναι βέβαιος ο κ. Κοτζιάς ότι, προσπαθών να καταστήση την πραγματικήν μουσικήν κτήμα των Αθηναίων, όλων των Αθηναίων, προσφέρει υψίστης σημασίας υπηρεσίαν εις τον νέον ελληνικόν πολιτισμόν. […] Ούτω, εκτός της Φιλαρμονικής, η Διοίκησις της Πρωτευούσης κατήρτισε και Συμφωνικήν Ορχήστραν η οποία έκαμε την πρώτην της εμφάνισιν ενώπιον των ειδικών και των φιλομούσων χθες. Την 17ην Ιουλίου δε θα λάβη το αθηναϊκόν κοινόν την ευκαιρίαν να την ακούση.