ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν… 10-07-1940

ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ: Την πρωίαν σήμερον συνήλθε, κατά τα καθορισθέντα, εις Βισσύ, η συνέλευσις των Γάλλων βουλευτών η οποία θα ενέκρινε την πρότασιν περί συνταγματικής μεταρρυθμίσεως. Ηδη από της εσπέρας της χθες είχε συνέλθη το γαλλικόν υπουργικόν συμβούλιον και ενέκρινε το σχέδιον νόμου, διά του οποίου προβλέπεται η συνταγματική μεταρρύθμισις. Ο αντιπρόεδρος της κυβερνήσεως κ. Λαβάλ [φωτ.] ανέλαβε να εισηγηθή το νομοσχέδιον ενώπιον του κοινοβουλίου. Η γαλλική Βουλή ενέκρινε διά ψήφων 395 κατά 3 την πρότασιν της κυβερνήσεως περί συγκλήσεως εθνικής συνελεύσεως. Επίσης ενέκρινε πρότασιν περί αναθέσεως εις την κυβέρνησιν Πεταίν του καταρτισμού του νέου Συνταγματικού Χάρτου.

ΔΑΝΕΙΟ: […] Ο υπουργός των Οικονομικών κ. Μοργκεντάου ανεκοίνωσε ότι η κυβέρνησις σκέπτεται να εκθέση εις δημοσίαν εγγραφήν δάνειον 500-700 εκατομμυρίων δολλαρίων. Εντός της ημέρας θα συνεργασθή με τας αρμοδίας υπηρεσίας διά την έκδοσίν του.

«ΡΙΣΕΛΙΕ»: Ο πρώτος λόρδος του Ναυαρχείου κ. Αλεξάντερ […] ανεκοίνωσε την καταστροφήν του νεότευκτου γαλλικού καταδρομικού «Ρισελιέ», 35.000 τόννων, γενομένην δι’ αγγλικής δράσεως εις τον λιμένα του Ντακάρ.