ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν στην «Κ» 12-7-1940

ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΒΙΣΥ: […] ο στρατάρχης Πεταίν θα αντικαταστήση τον κ. Λεμπρέν ως αρχηγός του γαλλικού κράτους και ταυτοχρόνως της εκτελεστικής εξουσίας. Ο στρατάρχης Πεταίν θ’ ασκή και την νομοθετικήν εξουσίαν μέχρι του σχηματισμού νέας Βουλής. […] Ουσιαστικώς ο στρατάρχης θα συγκεντρώση τόσην εξουσίαν όσην και ο Ναπολέων ως πρώτος Υπατος. Η Βουλή και η Γερουσία ουσιαστικώς υπέγραψαν την καταδίκην των. Ο στρατάρχης Πεταίν εις νυκτερινήν ραδιοφωνικήν του ομιλίαν ανήγγελεν ότι από της αύριον (σήμερον) αναλαμβάνει την εξουσίαν τριανδρία υπό τους Πιέρ Λαβάλ, Μαρκέ και Βεϋγκάν. Είπεν επίσης ότι η νέα κυβέρνησις [φωτ.] θα εδρεύη όταν επιστή η στιγμή εις Βερσαλλίας και ότι αντί των νομαρχών θα διορισθούν δώδεκα διοικηταί των επαρχιών με μεγαλυτέραν δικαιοδοσίαν. Οι υπουργοί θα είναι δώδεκα και θα έχουν την ιδιότητα των συμβούλων του αρχηγού της εκτελεστικής εξουσίας. […] Ο στρατάρχης Πεταίν ηρώτησεν ήδη τας γερμανικάς στρατιωτικάς αρχάς εάν θα ήτο δυνατόν αι Βερσαλλίαι να τεθώσιν εις την διάθεσιν της γαλλικής κυβερνήσεως ήτις να εγκαταστήση εις αυτάς την έδραν της.

ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ: «Η ανάγκη της δημιουργίας ενός κρατικού ασφαλιστικού οργανισμού, ο οποίος να έχη ως προορισμόν αφ’ ενός μεν τον περιορισμόν της διά της αντασφαλιστικής οδού διαφυγής εις το εξωτερικόν σημαντικών κερδών της ασφαλιστικής εργασίας, αφ’ ετέρου δε την υπαγωγήν υπό την εποπτικήν και ρυθμιστικήν αυτού δικαιοδοσίαν του όλου θεσμού της ιδιωτικής ασφαλίσεως, είχε καταστή από πολλού χρόνου καταφανής. Η κατ’ αρχήν θεραπεία της ανάγκης δύναται πλέον να θεωρήται επιτευχθείσα χάρις εις το εσχάτως συσταθέν αντασφαλιστικόν ίδρυμα της Ελλάδος» [Ι. Μεταξάς].