ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 16-7-1940

ΡΟΥΖΒΕΛΤ: Τα 95% των μελών του συνελθόντος εις Σικάγον Δημοκρατικού Κόμματος καθώς και οι παρακολουθούντες τας εργασίας αυτού δημοσιογράφοι, φρονούν ότι ο κ. Ρούζβελτ θα αναδειχθή και πάλιν υποψήφιος του κόμματος και θα δεχθή την υποψηφιότητα. Οι υποστηρίζοντες το πρόγραμμα του κ. Ρούζβελτ διατρέχουν τας οδούς ή επισκέπτονται τα ξενοδοχεία με επιγραφάς εις τας οποίας αναφέρεται ότι ο κ. Ρούζβελτ είναι ο μόνος ενδεδειγμένος. […] Πολλαί εφημερίδες […] γράφουν ότι ο κ. Ρούζβελτ θα διέπραττε μέγα σφάλμα εάν δεν ήθελε συμμορφωθή προς την παράδοσιν η οποία απαγορεύει να χρησιμοποιούνται τα μέσα τα οποία διαθέτει η κυβέρνησις διά να παραμείνη ο Πρόεδρος πλέον των 8 ετών εις την εξουσίαν.

ΔΑΣΙΚΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ: Ο υπουργός της Γεωργίας κ. Κυριακός ανεκοίνωσεν ότι επεσκέφθη και ενεκαινίασε το ανεγερθέν παρά το χωρίον Αρτεμησία εις τον δυτικόν Ταΰγετον δασικόν εργοστάσιον. Με αφετηρίαν εν σημείον της οδού Καλαμών-Σπάρτης, εγένετο δασική οδός προς το χωρίον Αρτεμησία ανερχομένη εις ύψος 1.500 μέτρων. Εις το σημείον τούτο ιδρύθη μεγάλο εργοστάσιον, του οποίου ο κ. Υπουργός έθεσε τας βάσεις των μηχανημάτων.