ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 17-7-1940

ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ: Κατά πληροφορίας εκ Τόκιο [φωτ.] η από τινων ημερών σοβούσα πολιτική κρίσις κατέληξε σήμερον εις την παραίτησιν της Κυβερνήσεως Γιονάι. Προ της υποβολής της παραιτήσεως, ο υπουργός των Στρατιωτικών έσχε μετά του πρωθυπουργού συνομιλίαν καθ’ ην ανεκοίνωσεν εις τον κ. Γιονάι ότι ο στρατός και το ναυτικόν απεφάσισαν να ευνοήσουν την κίνησιν προς εγκαθίδρυσιν «νέου πολιτικού σκελετού». […] Επίσης μεταδίδεται ότι ο Αυτοκράτωρ εκάλεσε τον σύμβουλόν του μαρκήσιον Κίντο και συνεβουλεύθη αυτόν όσον αφορά το πρόσωπον εις το οποίον θα δύναται να ανατεθή το πρωθυπουργικόν αξίωμα. […] Ο κ. Κίντο απεφάσισε να καλέση δι’ αύριον τους πρώην πρωθυπουργούς πρίγκηπα Κονόε, Χιρανούμα, τον ναύαρχον Οκάντα, τον πρώην υπουργόν Κουράχι και τον δρα Χάτα, ίνα ακούση τας γνώμας των διά την λύσιν της κυβερνητικής κρίσεως.

ΑΙΣΧΡΟΚΕΡΔΕΙΑ: Θα πληροφορηθή, λοιπόν, το κοινόν με ιδιαιτέραν ικανοποίησιν ότι μεταξύ των άλλων τους οποίους ετιμώρησε το Αισχροδικείον διά διαφόρους παραβάσεις αγορανομικών διατάξεων ετιμωρήθησαν και δύο γνωστοί διευθυνταί κυλινδρομύλων εις τον Πειραιά διότι παρείχον εις την κατανάλωσιν άλευρα τα οποία περιείχον άχυρα, βίκους και άλλας ξένας ύλας.