80 χρόνια πριν… 19-7-1940

1' 12" χρόνος ανάγνωσης

ΠΑΡΕΛΑΣΗ: Η πρώτη μεραρχία του Βερολίνου και Βραδεμβούργου έκαμε σήμερον την θριαμβευτικήν της είσοδον, διελθούσα διά της Πύλης του Βραδεμβούργου υπό τους ήχους της μουσικής και των κωδώνων όλων των εκκλησιών οι οποίοι εκρούοντο χαρμοσύνως. Την μεραρχίαν επιστρέφουσαν εκ Πολωνίας και Γαλλίας δαφνοστεφή εχαιρέτισεν ο υπουργός δρ. Γκαίμπελς, ευχηθείς αυτήν εξ ονόματος του Φύρερ. Η μεραρχία παρήλασε διά της ιστορικής λεωφόρου των Φιλυρών. Είναι η έκτη φορά εις την ιστορίαν καθ’ ην γερμανικά στρατεύματα διέρχονται την Πύλην του Βραδεμβούργου, αλλά εις καμμίαν άλλην περίπτωσιν δεν εγένετο τόσον λαμπρά υποδοχή όσον σήμερον. Αι οδοί διά των οποίων διήλθον τα στρατεύματα είχον κατακλυσθή υπό πλήθους. Εξέδραι είχον στηθή ένθεν και ένθεν της Πύλης του Βραδεμβούργου, η οποία ήτο διακεκοσμημένη. Εις το βάθος υψούτο εις πελώριος αετός του Ράιχ. Παρίσταντο οι αντιπρόσωποι του στρατού και του κόμματος, καθώς και οι συγγενείς των πεσόντων Βερολινέζων, οι τραυματίαι, οι εργάται της βιομηχανίας εξοπλισμού και οι αντιπρόσωποι του γερμανικού και του ξένου Τύπου.

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΘΗΤΕΙΑ: Η νορβηγική κυβέρνησις απεφάσισε να καταγράψη εις στρατολογικούς καταλόγους όλους τους Νορβηγούς τους υπερβάντας το 18ον έτος της ηλικίας των προς εκπλήρωσιν υποχρεωτικής θητείας.

YΠΟΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: Η στατιστική αφορά την κατανάλωσιν του κρέατος κατά τον παρελθόντα Απρίλιον εις 45 πόλεις της Ελλάδος με πληθυσμόν 1.670.000 κατοίκων. Συμφώνως προς τους αριθμούς της, λοιπόν, το 1.67 εκ. των Ελλήνων κατηνάλωσε μόνον 3,1 εκ. χιλιόγραμμα κρέατος – δηλαδή ούτε δύο χιλιόγραμμα εντός ενός μηνός. Πρόκειται, δηλαδή, περί υποκαταναλώσεως εις το κυριώτατον είδος της διατροφής του ανθρώπου.