ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 21-7-1940

ΑΡΝΗΣΗ: Η απήχησις την οποίαν έσχεν εν Λονδίνω η «υστάτη έκκλησις» του Καγκελλαρίου Χίτλερ δεν καταλείπει ελπίδας περί συνεννοήσεως μετά της Μ. Βρεταννίας. Σημειούται εντεύθεν ότι από της πρώτης στιγμής η εκδήλωσις της αγγλικής αντιδράσεως υπήρξεν απολύτως αρνητική διότι οι αγγλικοί ραδιοφωνικοί σταθμοί, πριν έτι καταστή γνωστός ο λόγος του Φύρερ ολόκληρος εις το αγγλικόν κοινόν, έσπευσαν να τονίσουν, προφανώς κατ’ επίσημον υπόδειξιν, ότι η Μ. Βρεταννία δεν αποδίδει καμμίαν σημασίαν εις τας νέας αυτάς προτάσεις. Η στάσις αύτη δεν είναι δυνατόν να προωθήση καμμίαν νέαν προσπάθειαν ειρηνικής διευθετήσεως και συνεπώς δέον αναμένεται εντός ολίγων εικοσιτετραώρων η εκδήλωσις της προαγγελθείσης μεγάλης και δι’ όλων των μέσων γερμανικής επιθέσεως κατά των βρεταννικών νήσων.

ΒΑΠΤΙΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Χθες την πρωίαν ετελέσθη εις τα Ανάκτορα μετά πάσης επισημότητος και μεγαλοπρεπείας η τελετή της βαπτίσεως του Επιδόξου Διαδόχου του Ελληνικού Θρόνου. Η αναγγελία του εορτασίμου της ημέρας εγένετο άμα τη ανατολή του ηλίου εκ των πυροβολείων του Λυκαβηττού δι’ 21 κανονιοβολισμών. Επίσης, διά τον εορτασμόν του γεγονότος ολόκληρος η πόλις είχε σημαιοστολισθή πανηγυρικώς.