ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 23-7-1940

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΧΑΛΙΦΑΞ: […] Ημείς βλέπομεν της Ευρώπης έναν ελεύθερον σύνδεσμον ανεξαρτήτων Κρατών, λόγω δε της αντιθέσεως αυτής παραμένομεν ασυγκίνητοι από απειλάς. Ο Χίτλερ εδήλωσε τώρα σαφώς ότι ετοιμάζεται να κατευθύνη ολόκληρον το βάρος της γερμανικής ισχύος εναντίον της χώρας ταύτης. Διά τον λόγον αυτόν ακριβώς εις παν σημείον της Βρεταννίας εις τας μεγάλας πόλεις όσον και εις τα πλέον απομεμακρυσμένα χωρία, ένα και μόνον κυριαρχεί πνεύμα αδαμάστου αποφάσεως. Ουδείς αμφιβάλλει ότι εάν ο Χίτλερ επιτύχη τούτο θα σημάνη το τέλος –και διά πολλούς άλλους εκτός ημών– όλων εκείνων των πραγμάτων τα οποία ως συνηθίζομεν να λέγωμεν καθιστούν την ζωήν αξίαν να την
ζήση κανείς. [φωτ.]

ΠΥΡΚΑΓΙΑ: Διακόσια πεντήκοντα στρέμματα δασοφύτου περιοχής κατεστράφησαν εις τον Υμηττόν συνεπεία πυρκαϊάς. Η πυρκαϊά οφείλεται εις την εγκληματικήν απληστίαν κάποιων κατοίκων της εγγύς του δάσους περιοχής οι οποίοι διά να συλλέξουν και πωλήσουν κατόπιν τον μόλυβδόν των εις το πλησίον πεδίον ασκήσεων του πυροβολικού μη εκρηγνυομένων βλημάτων, διαλύουν ταύτα εντός πυρών που ανάπτουν εις το δάσος ή παρ’ αυτό.