ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 25-7-1940

ΕΝΑΕΡΙΑ ΠΛΟΙΑ: Ο επί της παραγωγής αεροπλάνων υπουργός λόρδος Μπήβερμπρουκ […] εδήλωσεν ότι από της ιδρύσεως του υπουργείου του, τούτο ηγόρασεν εν Αμερική 12.115 μηχανάς αεροπλάνων. Τα αεροπλάνα θα κατασκευάζωνται εν Αγγλία και αι αμερικανικαί μηχαναί θα τοποθετούνται επ’ αυτών ενταύθα. […] «Παραδίδομεν εις τους πολεμιστάς μας εναέρια πλοία τόσον τέλεια ώστε ουδέν άλλο εις τον κόσμον δύναται να παραβληθή με αυτά εις ταχύτητα, θωρακισμόν ή ισχύν επιθέσεως. Αυτό είναι το έργον μας και αυτή είναι η θέσις του καθήκοντός μας κατά την ώραν της μάχης. Δώσατέ μας περισσοτέραν δύναμιν, δώστε δύναμιν και θάρρος εις όλους τους άνδρας και τας γυναίκας, οι οποίοι εργάζονται εις την κατασκευήν αεροπλάνων υπέρ της ελευθερίας μας».

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ: Ο υπουργός-διοικητής Πρωτευούσης κ. Κ. Κοτζιάς συνειργάσθη μετά των αρμοδίων υπαλλήλων της Διοικήσεως διά την οριστικήν οργάνωσι των φορητών δανειστικών βιβλιοθηκών αι οποίαι θα λειτουργήσουν αρχικώς εις δέκα Δήμους και Κοινότητας της περιφερείας Διοικήσεως Πρωτευούσης. Παρηγγέλθη ειδικόν αυτοκίνητον διά την μεταφοράν των βιβλίων και ητοιμάσθησαν αι βιβλιοθήκαι, εβιβλιοθετήθησαν δε 3.000 βιβλία πρακτικής μορφώσεως, φιλολογικά, ιστορικά, γεωργικού περιεχομένου κ.λπ.