ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν στην «Κ» 26-7-1940

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ: Το Ρώυτερ μεταδίδει εκ Καΐρου το ακόλουθον επίσημον ναυτικόν ανακοινωθέν: «Κατά τας πρώτας πρωινάς ώρας της σήμερον η Αλεξάνδρεια εβομβαρδίσθη υπό μικρού αριθμού εχθρικών αεροπλάνων. Ολίγαι βόμβαι, περιλαμβάνουσαι και εμπρηστικάς τοιαύτας, ερρίφθησαν άνευ διακρίσεως στόχων, προκαλέσασαι μικράς μόνον ζημίας. Εν άτομον εφονεύθη και επτά ετραυματίσθησαν».

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ: Πληροφορίαι των εφημερίδων εκ Βισσύ αναφέρουν ότι τα γαλλικά δικαστήρια πρόκειται να εξακριβώσουν τας ευθύνας του τέως πρωθυπουργού κ. Νταλαντιέ, καθώς και των υπουργών κ.κ. Ντελμπός, των Εξωτερικών, Καμπενκί, των Ναυτικών, και Μαντέλ των Αποικιών, διά την κήρυξιν του πολέμου εναντίον της Γερμανίας. Η «Ημέρα – Ηχώ των Παρισίων» λέγει ότι όλοι εκείνοι οι οποίοι ανεχώρησαν εκ Γαλλίας μεταξύ της 10ης Μαΐου και 30ής Ιουνίου, παρά το λαμπρόν παράδειγμα του στρατάρχου Πεταίν, καταδείξαντες ότι δεν είναι καλοί Γάλλοι, πρέπει να τιμωρηθούν. Η Κυβέρνησις, λέγει η εφημερίς, διά του εκδοθέντος διατάγματος ορίζει ότι εκείνοι οι οποίοι εγκατέλειψαν την Γαλλίαν άνευ αδείας πρέπει να στερηθούν των πολιτικών των δικαιωμάτων.

ΠΑΡΝΗΘΑ: Εξαίρετος η απόφασις περί καθιερώσεως τακτικών καθ’ ημέραν δρομολογίων διά λεωφορείων μεταξύ Αθηνών και Πάρνηθος. Η συγκοινωνία αυτή εκτός του ότι θα διευκολύνη τους παραθεριστάς, θα διευκολύνη την εκδρομικήν κίνησιν και θα καταστήση προσιτόν το έλατον και εις τους μη διαθέτοντας ιδιόκτητον αυτοκίνητον. Τα δρομολόγια θα εκτελούνται τρις της ημέρας, αλλ’ όπως διευκρινίζεται εις την σχετικήν απόφασιν, εν περιπτώσει εξαιρετικής εκδρομικής κινήσεως θα εκτελούνται και συμπληρωματικά δρομολόγια. Ούτω, σιγά-σιγά, η αθηναϊκή εξοχή, και εκείνη ακόμη η οποία απετέλει προνόμιον των πλουσίων, γίνεται προσιτή και εις τας μικροαστικάς τάξεις.