ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 29-7-1940

ΤΣΑΡΛΕΣΤΟΝ: Ενθυμείσθε πόσον είχομεν ειρωνευθή τον αμερικανικόν εκείνον χορόν που έφερε το όνομα μιας πολιτείας της Νοτίου Καλιφορνίας, το Τσάρλεστον; Λοιπόν, ήλθεν η σειρά του να μας εκδικηθή. Και με πόσην ευγένειαν! Μας αποστέλλει το Τσάρλεστον, η πόλις, 334 δολλάρια υπέρ της Αεροπορίας μας και μας γράφουν οι εκεί Ελληνες να τους ενθυμούμεθα πότε-πότε.

«ΣΙΓΑΣΤΗΡΕΣ»: «Μικρόν υποβρύχιον εβύθισεν εχθρικόν σκάφος 18 χιλ. τόννων». Ανακοινούται σχετικώς ότι το γερμανικόν ναυτικόν έθεσεν εις υπηρεσίαν καταδυόμενα σκάφη νέας κατασκευής, εφωδιασμένα με ειδικούς «σιγαστήρας»
οι οποίοι δεν αφίνουν ν’ ακουσθή ο θόρυβος της έλικος εις μικράν απ’ αυτών ακτίνα. Εξ άλλου και όταν ο θόρυβος ακούεται δεν είναι δυνατόν να καθορισθή η διεύθυνσις εξ ου προέρχεται διά των οργάνων των εχθρικών σκαφών. Καίτοι τα νέα υποβρύχια είναι μικράς χωρητικότητος έχουν σημαντικήν ακτίνα δράσεως.

ΜΕΛΙ: Ο Δήμος Νέας Κοκκινιάς προέβη εις δοκιμαστικήν καλλιέργειαν μελισσοκομείου διά της εγκαταστάσεως δέκα κυψελών, αι οποίαι παρήγαγον εντός τριμήνου 50 οκάδας μέλι. Κατόπιν τούτου θα προβή εις την αύξησιν των κυψελών ίνα δυνηθή να εξυπηρετήση τας ανάγκας όλων των παιδικών φιλανθρωπικών ιδρυμάτων.