ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 31-7-1940

ΣΕΙΣΜΟΙ: Ισχυραί σεισμικαί δονήσεις εγένοντο αισθηταί σήμερον εις το οροπέδιον της Κεντρικής Ανατολίας, με επίκεντρον την Υοσγάτην, ένθα υπάρχουν 300 νεκροί και πολλαί εκατοντάδες τραυματιών. Δώδεκα χωρία κατεστράφησαν.

ΝΤΟΒΕΡ: Ολίγον μ. μεσημβρίαν κατερρίφθη εν εχθρικόν βομβαρδιστικόν έξωθι των Β.Α. ακτών της Σκωτίας. Ετερον βομβαρδιστικόν και εν καταδιωκτικόν κατερρίφθησαν εις την Ν. Α. Αγγλίαν. Εκ των γερμανικών βομβών εφονεύθησαν τινές και 12 ετραυματίσθησαν. Ατομά τινα ετάφησαν υπό τα ερείπια των οικιών και άλλα διεσώθησαν υπό της υπηρεσίας παροχής βοηθειών. Διαρκούσης της χθεσινής ημέρας κατερρίφθησαν ή κατεστράφησαν εις το Ντόβερ 21 γερμανικά αεροπλάνα. […] Υπεύθυνοι κύκλοι του Λονδίνου τονίζουν ότι αι υπερβολαί όσον αφορά τας επιτυχίας της γερμανικής αεροπορίας, σκοπόν έχουν να τονώσουν το ηθικόν όχι μόνον των πολιτών, αλλά και αυτών των Γερμανών αεροπόρων.

ΛΗΣΤΕΙΑ: Τηλεγραφούν εκ Νέας Υόρκης ότι προσωπιδοφόροι λησταί, ωπλισμένοι με περίστροφα, επιτέθηκαν εναντίον ταχυδρομικού γραφείου εν πλήρη ημέρα και απεκόμισαν δέμα περιέχον χρεώγραφα αξίας πλέον των 100.000 δολλαρίων, αποστελλόμενα υπό τοπικής τραπέζης.