ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 1-8-1940

ΒΟΜΒΑΡΔΙΣΜΟΣ: Η σημερινή αεροπορική δράσις των Γερμανών κατά των αγγλικών παραλίων και πόλεων υπήρξεν ασθενεστέρα συγκρινομένη με την δραστηριότητα την επιδειχθείσαν τας προηγουμένας ημέρας. Τρία τουλάχιστον γερμανικά αεροπλάνα πιστεύεται ότι κατερρίφθησαν κατά την διάρκειαν επιδρομής, η οποία διεξήχθη απόψε άνωθεν της αγγλικής πρωτευούσης. Πυκνόν πυρ των αντιαεροπορικών πυρβολαρχιών ηκούετο εις το νότιον και βόρειον τμήμα της πόλεως, ενώ αι οβίδες εθεώντο εκρηγνυόμεναι εις τον ορίζοντα.

ΜΥΚΗΝΕΣ: Αι ανακαλύψεις αι οποίαι έγιναν εις τον μεγάλον τάφον του Αγαμέμνονος ανάγουν τούτον εις το έτος 1350 π.Χ. Η είσοδος εις τον τάφον εγένετο δι’ ενός μεγάλου στρώματος απορριμμάτων το οποίον αποτελείται από οστά ζώων, διαφόρων οστράκων, και μεγάλης ποσότητος θραυσμάτων ειδών αγγειοπλαστικής τα οποία καθορίζουν την χρονολογίαν του τάφου. Ολα αυτά τα απορρίμματα ερρίφθησαν από του λόφου εις μίαν κοιλότητα του βράχου από της κορυφής όπου ο τάφος είναι εκτισμένος από μερικάς μη ανασκαφείσας οικίας, αι οποίαι φαίνεται ότι ήσαν μεγάλαι και ανήκαν εις πλουσίας οικογενείας [φωτ.: η χρυσή «προσωπίδα» του Αγαμέμνονα»].