ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν στην «Κ» 9-8-1940

ΑΝΑΓΚΕΣ: Ο διάσημος Αμερικανός εφευρέτης και κατασκευαστής αεροπλάνων Γκρόβερ Λένιγκ εις μίαν ομιλίαν του προς τους σπουδαστάς του Πανεπιστημίου Κολούμπια ετόνισεν ότι η Αγγλία έχει ανάγκην 30.000 αεροπλάνων, διά να υπερασπίση αποτελεσματικώς τας απεράντους ακτάς της. Κατά τον Αμερικανόν βιομήχανον, η Αγγλία έχει 5.000 αεροπλάνα.

ΑΓΓΛΙΚΗ ΚΤΗΣΗ: Διά βασιλικού διατάγματος αι Ινδίαι εκηρύχθησαν αγγλική κτήσις. […] Ο Αντιβασιλεύς των Ινδιών προέβη εις εξαιρετικής σπουδαιότητος δηλώσεις επί του ζητήματος του καθεστώτος των Ινδιών. «Τον παρελθόντα Οκτώβριον, είπεν ο λόρδος Λίνλιθγκόου, η κυβέρνησις είχε προσθέσει ότι ήτο διατεθειμένη να ευρύνη το συμβούλιον του γενικού διοικητού, ώστε να περιληφθούν αντιπρόσωποι των πολιτικών κομμάτων, προετίθετο δε να εγκαταστήση και συμβουλευτικήν επιτροπήν. Η τοιαύτη συμφωνία δυστυχώς δεν επετεύχθη και ουδεμία πρόοδος εθεωρείτο πιθανή. […] Η κυβέρνησις της Α.Μ. δεν ηδύνατο να σκεφθή μεταβίβασιν των σημερινών ευθυνών της διά την ειρήνην και ευημερίαν των Ινδιών εις σύστημα το οποίον δεν θα εξυπηρέτει τα συμφέροντα του ινδικού λαού. Είχεν εκδηλωθή η επιθυμία όπως η συνταγματική μηχανή βασισθή πρωτίστως επί της ευθύνης αυτών τούτων των Ινδών. […] Είναι προφανές ότι η στιγμή καθ’ ην η αγγλική συμπολιτεία διεξάγει αγώνα περί υπάρξεως, δεν είναι η κατάλληλος διά να επιλυθή θεμελιώδες συνταγματικόν ζήτημα […]».

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ: Δι’ αγορανομικής διατάξεως απαγορεύεται εις τας πόλεις Αθηνών, Πειραιώς και τα περίχωρά των: 1) Η σφαγή ζώων παρ’ οιουδήποτε τας ημέρας Δευτέραν, Τρίτην, Πέμπτην, Σάββατον και Κυριακήν. 2) Η πώλησις γενικώς παντός είδους κρέατος και πουλερικών τας ημέρας αυτάς και 3) η παρασκευή και προσφορά προς κατανάλωσιν φαγητών εκ παντός είδους κρεάτων και πουλερικών.