ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 11-8-1940

ΣΥΣΣΙΤΙΑ: Ο γερμανικός Ερυθρός Σταυρός, βοηθούμενος και από τον βελγικόν και Γαλλίδας νοσοκόμους, σώζει καθημερινώς από την πείναν χιλιάδας αιχμαλώτων, προσφύγων και παιδιών. Εις το Παρίσι τα γερμανικά συσσίτια διανέμουν δωρεάν κάθε εβδομάδα 1.600.000 μερίδας. Εις την Χάβρην, αι εθνικοσοσιαλιστικαί υπηρεσίαι εμοίρασαν, κατά τον μήνα Ιούλιον, 21.500.000 μερίδας, χρησιμοποιήσασαι τα αποθέματα τροφίμων τα οποία είχον συσσωρεύσει εκεί οι Αγγλοι διά τας ανάγκας των στρατευμάτων των.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ: Η πώλησις προκηρύξεων ριφθεισών προσφάτως υπό γερμανικών αεροπλάνων, πλησίον παραλιακής πόλεως της νοτιοανατολικής Αγγλίας, απέφερε ποσό 27 λιρών στερλινών. […] Εις πολίτης, ο οποίος είχεν αγοράσει προκήρυξην έναντι δύο πεννών, την εξέθεσεν και εισέπραττεν από έκαστον αναγνώστην μίαν πένναν.

ΝΕΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ: Η Σχολή Ευελπίδων και η νεοπαγής Σχολή αξιωματικών στρατιωτικών υπηρεσιών απέδωσαν χθες μίαν νέαν σειράν βαθμοφόρων τών κατά ξηράν πολεμικών δυνάμεων της Πατρίδος. […] Αι ολονέν πληθυνόμεναι τάξεις των αξιωματικών μας αποτελούν την ωραιοτέραν ελπίδα του Εθνους. […] Δεν θα βραδύνη η ημέρα που [τα στρατεύματα] θα αποτελούνται εν τω συνόλω των από αξιωματικούς προερχομένους εκ στρατιωτικών σχολείων, γνωρίζοντας δηλαδή πλήρως την σύγχρονον πολεμικήν τεχνικήν.