ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 14-8-1940

ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ: Οι Γερμανοί, συνεχίζοντες τας επιθέσεις των κατά των αγγλικών ναυτικών και αεροπορικών βάσεων και άλλων στρατιωτικών στόχων, ενήργησαν και χθες καθ’ όλην την ημέραν ευρυτάτης εκτάσεως αεροπορικάς επιδρομάς ιδία κατά των νοτίων και νοτιοανατολικών ακτών. Σχετικώς ελήφθησαν την νύκτα αι κάτωθι πληροφορίαι περί των επιχειρήσεων αυτών, αι οποίαι κατά τα τηλεγραφούμενα εκ διαφόρων πηγών αποτελούν τον πρόλογον της μεγάλης επιθέσεως κατά της Αγγλίας. Το Ρώυτερ μεταδίδει ανακοινωθέν του υπουργείου της Αεροπορίας, κατά το οποίον 10 εχθρικά βομβαρδιστικά και εν μαχητικόν κατεστράφησαν κατά τας σημερινάς αερομαχίας. Τρία εκ των ημετέρων δεν επανήλθον εις τας βάσεις των.

ΔΙΑΨΕΥΣΗ: Η είδησις η μεταβιβασθείσα παρά ξένου πρακτορείου, η περιέχουσα ανταπόκρισιν του εν Αθήναις ανταποκριτού της «Στάμπα» του Τουρίνου, περί δήθεν κινήματος 250 Ελλήνων αξιωματικών κατά τας τελευταίας ημέρας, διαμαρτυρηθέντων δήθεν διά την εξωτερικήν πολιτικήν της κυβερνήσεως Μεταξά, αποτελεί καθαρόν μύθευμα ανάξιον διαψεύσεως. Ουδείς αξιωματικός, ουδέ άπαξ από τετραετίας, εξεδηλώθη επί πολιτικού θέματος και καθ’ οιονδήποτε τρόπον εκτός των καθαρών αυτού στρατιωτικών καθηκόντων.