ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν… 15-8-1940

ΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ΣΟΜΑΛΙΑ: Δύναμις εξ ελαφρών αγγλικών πολεμικών εβομβάρδισε χθες ιταλικάς στρατιωτικάς συγκεντρώσεις πλησίον της ακτής της αγγλικής Σομαλίας. Τα στρατεύματα καθώς και διάφορα αυτοκίνητα μεταφέροντα πολεμοφόδια διεσκορπίσθησαν συνεπεία του βομβαρδισμού και η προέλασις του εχθρού προς το Μπουλχάρ ανεκόπη. Ο εχθρός ενήργησε την Δευτέραν αεροπορικήν επιδρομήν εναντίον της Βερβέρας, η οποία ουδέν αποτέλεσμα είχεν όσον αφορά υλικάς ζημίας ή θύματα. Το Ρώυτερ μεταδίδει την εξής ανάλυσιν της εν Σομαλία καταστάσεως: «Αι ιταλικαί επιθέσεις, γενόμεναι εις ευρύ μέτωπον, διεξήχθησαν μετά σφοδρότητος και αποφασιστικότητος. Το πεζικόν υπεστηρίζετο από τανκς, προηγούντο δε αυτού αεροπλάνα, ιπτάμενα χαμηλά, βομβαρδίζοντα και πολυβολούντα. Κατά τας πληροφορίας του Ρώυτερ, η εν Σομαλία κατάστασις δύναται εν συνόψει να χαρακτηρισθή ως σοβαρά, όχι όμως και ως κρίσιμος, μετά τας επιθέσεις και τας αντεπιθέσεις αι οποίαι εγένοντο κατά τας δύο τελευταίας ημέρας».

ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ: Παρά το δύσκολον των καιρών, παρά τας μυρίας ανησυχίας, αι οποίαι ταλανίζουν σήμερον την ψυχήν και την απασχολούν με τας αντιξοότητας των ημερών, η κίνησις των πιστών διά το πατροπαράδοτον προσκύνημα της Μεγαλόχαρης υπήρξε και εφέτος εξ ίσου ζωηρά. Χιλιάδες χριστιανών έχουν ταξιδεύσει εις την Τήνον και χιλιάδες έχουν αφιερώσει την ημέραν αυτήν εις σκέψεις υψηλοτέρας και αγνοτέρας.

ΟΙΚΟΠΕΔΑ: Δεν ημπορούν επί τέλους να αντιληφθούν οι διάφοροι ευφυείς επιχειρηματίαι ότι επέρασεν ο καιρός της ευκόλου οικοπεδοποιήσεως του λεκανοπεδίου της Αττικής; Διότι είδομεν προχθές να γίνεται απόπειρα οικοπεδοποιήσεως και αυτού έτι του δάσους της Κινέττας.