ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 19-8-1940

ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ: Οι Κινέζοι έχουν απόλυτον εμπιστοσύνην ότι η Κίνα, εξησφαλισμένη από εσωτερικούς αγώνας εφ’ όσον ο Τσαγκ Κάι Σεκ [φωτ.] ευρίσκεται εις την αρχήν, δεν θα δεχθή να παραδοθή διά μίαν ειρήνην, εφ’ όσον εκείνος ζη. Κάθε Κινέζος, ενδιαφερόμενος διά το καλόν της χώρας του, ελπίζει ολοψύχως ότι η υγεία του στρατάρχου θα εξακολουθήση να είναι ακμαία διά να αντιμετωπίζη την τρομεράν υπερέντασιν ην αι ανάγκαι της Κίνας θέλουν επιβάλει αυτώ επί 10-15 έτη τουλάχιστον ακόμη, διά να δυνηθή να οδηγήση την Κίναν διά μέσου του πολέμου και να συμπληρώση την εθνικήν αναδημιουργίαν την διεξαγομένην σήμερον υπό της κυβερνήσεως του Τσουνκ Κινγκ.

ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ: Ο υποχρεωτικός και χάριν θεραπευτικών σκοπών και προς τιμωρίαν εγκλεισμός των [τοξικομανών] εις ειδικά σανατόρια ενδείκνυται από της πλευράς αυτής. Εξ άλλου η Κυβέρνησις η οποία έλαβεν ήδη σειράν μέτρων διά τον έλεγχον της πωλήσεως ναρκωτικών εις τα φαρμακεία, ώστε να παύση υφισταμένη και η υπόνοια έστω ότι υπάρχουν μερικοί ασυνείδητοι φαρμακοποιοί διευκολύνοντες την διάδοσιν των τοξικών δηλητηρίων, ας συνεχίση με πάσαν αυστηρότητα την προς την κατεύθυνσιν ταύτην προσπάθειαν.