ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 20-8-1940

ΦΥΓΗ: Το Στέφανι μεταδίδει: «Η φυγή όλων των αγγλικών δυνάμεων εν Σομαλία, προ της νικηφόρου προελάσεως των ιταλικών στρατευμάτων, μετά την ακατανίκητον επίθεσιν την οποίαν διενήργησαν ταύτα επί 15 ημέρας, ανηγγέλθη δι’ επισήμου ανακοινωθέντος κατά τρόπον ώστε να φαίνεται ότι πρόκειται περί επιτυχούς υποχωρήσεως, ενώ το ουσιώδες είναι ότι η Σομαλία απωλέσθη και δεν ενδιαφέρει ο τρόπος της φυγής των αγγλικών δυνάμεων, έστω και αν πρόκειται περί κανονικής, ως λέγει το ανακοινωθέν, υποχωρήσεως, παρ’ όλον ότι και τούτο δεν ανταποκρίνεται προς την πραγματικότητα».

ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ: Το πλέον επείγον και ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που απασχολούν την μεταπολεμικήν Γαλλίαν εξακολουθεί να είναι το πρόβλημα των προσφύγων. Ολόκληρον αυτό το πλήθος το οποίον έχει διασπαρεί εις την μη καταληφθείσαν χώραν… [και έχει] δημιουργήσει οξύτατον ζήτημα ελλείψεως εργατικών χειρών, διά την καλλιέργειαν της γης, διά την βιομηχανίαν, διά το εμπόριον.

ΕΡΑΝΟΣ: Ο κ. Πρόεδρος της Κυβερνήσεως λαμβάνει αθρόας και εξόχως συγκινητικάς δηλώσεις εξ όλων των μερών της Ελλάδος, συμφώνως προς τας οποίας ζητείται να καλυφθή δι’ εράνων η αξία του τορπιλλισθέντος ευδρόμου «Ελλη».