ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 21-8-1940

80-chronia-prin-amp-8230-21-8-1940-2393600

ΤΡΑΝΣΥΛΒΑΝΙΑ: Το ζήτημα των ουγγρικών αξιώσεων διά την Τρανσυλβανίαν είναι πιθανόν να υποβληθή εις διαιτησίαν προς τας Δυνάμεις του Αξονος, εφ’ όσον, ως φαίνεται, δεν υπάρχει ελπίς να συμφωνήσουν οι αντιπροσωπείαι της Ρουμανίας και της Ουγγαρίας αι οποίαι συνηντήθησαν εις Τούρνο Σεβερίνο. Η Ουγγαρία ζητεί τα δύο τρίτα περίπου της Τρανσυλβανίας, χωρίς να θέλη να λάβη υπ’ όψιν της τας μειονότητας, ενώ η Ρουμανία προσφέρει μόνον την περιοχήν των τεσσάρων μεθοριακών διαμερισμάτων και θέλει ανταλλαγήν των πληθυσμών. Κατά τας υπαρχούσας ενδείξεις το πρόβλημα της Τρανσυλβανίας από μεθοριακού προσλαμβάνει χαρακτήρα εθνικού προβλήματος, εκ του οποίου εξαρτάται […] η διατήρησις ή πτώσις του ρουμανικού κράτους, το οποίον εδημιουργήθη διά της συνθήκης του Τριανόν. [φωτ. Ούγγροι της Τρανσυλβανίας]

ΕΠΙΤΥΧΙΑ: Απόψε εις το Βαριετέ επαναλαμβάνεται ο «Πειρασμός» διά 14ην φοράν. Η κωμωδία του κ. Γρ. Ξενοπούλου αποτελεί ομολογουμένως μίαν από τας μεγαλυτέρας εφετεινάς θεατρικάς επιτυχίας, ήτις κατά μέγα μέρος οφείλεται εις την τελειότητα, με την οποίαν η κυρία Κυβέλη [φωτ.] υποκρίνεται την ωραίαν μικράν καμαριέραν Καλλιόπην.