ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 22-8-1940

ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΤΡΟΤΣΚΥ: Το πρακτορείον Ρώυτερ πληροφορείται εκ Μεξικού ότι χθες το απόγευμα εγένετο επίθεσις εναντίον του Τρότσκυ. Ο επιτεθείς κατά του άλλοτε Ρώσσου Επιτρόπου είναι Γάλλος κομμουνιστής ονόματι Φρανκ Τζόνσον ο οποίος είχε γνωρισθή με τον Τρότσκυ προ τινος υπό το ψευδώνυμον Φρανκ Ζακ. Ο δράστης, κατά πληροφορίας προερχομένας εκ της αστυνομίας, είχε προσκληθή εις γεύμα υπό του Τρότσκυ, εις το οποίον και παρεκάθησε, έφερε δε μεθ’ εαυτού μικρόν σφυρίον, με το οποίον και εκτύπησε το θύμα. […] Ο Τρότσκυ μετεφέρθη εις το νοσοκομείον, η κατάστασίς του δε είναι απελπιστική. Οι ιατροί δηλούν ότι ο θάνατός του είναι δυνατόν να επέλθη ανά πάσαν στιγμήν.

ΔΙΑΨΕΥΣΗ: «Σχετικώς με τας φήμας, τας οποίας ανέγραψεν η αλβανική εφημερίς “Τομόρι” και ανεδημοσίευσε το πρακτορείον Στέφανι, καθ’ ας αι ελληνικαί αρχαί ωργάνωσαν από πολλών μηνών ενόπλους συμμορίας διά να καταπιέσουν τους Αλβανούς της Τσαμουριάς, είμεθα εις θέσιν να προβάλωμεν εις τας φήμας αυτάς αίτινες στερούνται πάσης αποστάσεως την μάλλον κατηγορηματικήν διάψευσιν. […] Ουδεμία ένοπλος συμμορία, εν ουδεμία στιγμή, εσχηματίσθη εν Ελλάδι δι’ οιονδήποτε σκοπόν».