ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν… 26-8-1940

ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ: Ηρχισε μεθοδικώς και μετά πάσης προσοχής η κατεδάφισις του κτιρίου του Δημοτικού Θεάτρου Αθηνών. Μετά την κατεδάφισιν θα ανεγερθή επί του οικοπέδου τούτου το Μέγαρον του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου. Το ανεγερθησόμενον μέγαρον θα είναι το μεγαλύτερον κτίριον της Πρωτευούσης και θα έχη όλας τας ανέσεις.

ΑΙΧΜΑΛΩΤΟΙ: ΒΙΣΣΥ – Το υπουργείον Εθνικής Αμύνης εξέδωκε το κάτωθι ανακοινωθέν: «Πολυάριθμες αιτήσεις απελευθερώσεως αιχμαλώτων πολέμου υποβάλλονται καθημερινώς υπό ιδιωτών και εταιριών προς το υπουργείον Εθνικής Αμύνης. Αι αιτήσεις αυταί δεν είναι δυνατόν να έχουν ικανοποιητικήν απαίτησιν, διότι δεν ανταποκρίνονται εις τους όρους τους απαιτουμένους υπό των γερμανικών αρχών. Αύται δε εδέχθησαν να λάβουν υπ’ όψιν, άνευ ουδεμίας υποχρεώσεως εκ μέρους των, ειμή ωρισμένας ειδικάς περιπτώσεις περιωρισμένου αριθμού υπαλλήλων, οργάνων της δημοσίας τάξεως, διευθυντών επιχειρήσεων και ειδικών εξηκριβωμένως απαραιτήτων εις την επανάληψιν της οικονομικής ζωής εις τα κατεχόμενα εδάφη. […] Οι αιχμάλωτοι πολέμου, των οποίων αι αιτήσεις γίνονται δεκταί υπό των γερμανικών αρχών δεν απελευθερούνται. Μόνον χορηγείται εις αυτούς άδεια εκ της αιχμαλωσίας εν τη κατεχομένη ζώνη».