ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν στην «Κ» 15-8-1940

ΓΑΛΛΙΚΗ ΙΣΗΜΕΡΙΝΗ ΑΦΡΙΚΗ: Ως ανεμένετο παρά των δυναμένων να γνωρίζουν την εν ταις γαλλικαίς αποικίαις της Αφρικής επικρατούσαν κατάστασιν πνευμάτων, το παράδειγμα της γαλλικής αποικίας του Τσαντ, προσχωρησάσης εις τας υπό τον στρατηγόν ντε Γκωλλ δυνάμεις ηκολούθησαν και αι άλλαι εν τη ισημερινή Αφρική αποικίαι της Γαλλίας, ήτοι το Καμερούν και το Γαλλικό Κονγκό, προσχωρησάσαι και αυταί εις το κίνημα του στρατηγού ντε Γκωλλ. […] Ο στρατηγός ντε Γκωλλ, αναγγέλλων το γεγονός από ραδιοφώνου σήμερον την νύκτα, προσέθεσε τα εξής: «Το Καμερούν και το Κονγκό ετέθησαν υπό την διοίκησιν των αντιπροσώπων μου, οίτινες και ανέλαβον την αρχηγίαν των εις αυτά στρατευμάτων».

80-chronia-prin-stin-k-15-8-19400

ΑΝΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΙ: Το Ρώυτερ μεταδίδει ότι τηλεγραφήματα, προερχόμενα εκ διαφόρων σημείων της Μ. Βρεταννίας, αφήνουν να εννοηθή ότι η επίθεσις των γερμανικών αεροπλάνων κατά της αμύνης της Αγγλίας την παρελθούσαν νύκτα ήτο ευρυτάτη, αλλ’ εξ όλων των πληροφοριών προκύπτει ότι τα επιτευχθέντα υπό του εχθρού αποτελέσματα είναι ελάχιστα εν αναλογία προς τας καταβληθείσας προσπαθείας. Το συμπέρασμα αυτό επιβεβαιοί την γνώμην την οποίαν εξέφρασαν ήδη πολλοί ειδικοί, ότι η δράσις της γερμανικής αεροπορίας κατά τας νυκτερινάς πτήσεις δεν είναι πολύ αποτελεσματική.

ΕΝΟΙΚΙΟΣΤΑΣΙΟ: Είναι εύλογος η ικανοποίησις την οποίαν ησθάνθη ο επαγγελματικός κόσμος της χώρας διά τας επενεχθείσας τροποποιήσεις εις τον νέον νόμον περί ενοικιοστασίου. Διότι ο νόμος αυτός προστατεύει πλήρως την επαγγελματικήν στέγην. Ητο δε αναγκαίον να προστατευθή υπό τας σημερινάς περιστάσεις ο επαγγελματικός κόσμος, τον οποίον φυσικόν ήτο να πλήξη η γενική κρίσις.