ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 2-9-1940

80-chronia-prin-amp-8230-2-9-1940-2395137

ΚΟΙΝΗ ΑΜΥΝΑ: Μετά την σημαντικωτάτην συνάντησιν την οποίαν είχεν ο πρόεδρος Ρούζβελτ μετά του Καναδού πρωθυπουργού κ. Μάκενζυ Κιγκ εις το Ολντενμπουργκ, εξεδόθη ανακοινωθέν καθ’ ο οι δύο αρχηγοί συνεφώνησαν επί της συστάσεως μικτής μονίμου υπηρεσίας διά την άμυναν του δυτικού ημισφαιρίου. Κατά τας υπαρχούσας πληροφορίας, η υπηρεσία αύτη ή μάλλον η επιτροπή, η οποία θα λάβη τα απαιτούμενα μέτρα διά την ασφάλειαν του Καναδά και των Ην. Πολιτειών, πρόκειται να εξετάση εις τας πλέον βραχείας προθεσμίας το σύνολον των στρατιωτικών, ναυτικών, αεροπορικών προβλημάτων, όπως εμφανίζονται κατά τας παρούσας στιγμάς.

ΑΜΟΙΒΑΙΟΤΗΤΑ: Τα θερμά άρθρα του γερμανικού Τύπου επ’ ευκαιρία της πρώτης επετείου του ρωσσογερμανικού συμφώνου [Φ. Ρίμπεντροπ-Μολότοφ] εύρον απήχησιν εις τον σοβιετικόν Τύπον.

ΚΑΘΗΚΟΝ: Οχι χωρίς ευχαρίστησιν αντελήφθημεν εις τας προθήκας ενός από τα μεγαλύτερα καφεκοπτεία της πόλεως εκτιθέμενα, εις τας θέσεις όπου άλλοτε αι διάφοραι ποικιλίαι του ξένου τεΐου, ελληνικά αρωματικά φυτά: Χαμομήλι, τσάι του βουνού, φασκομηλιάν, δυόσμον, τίλλιον κ.ά. Πρόκειται περί αναγκαίας αντικαταστάσεως επιβληθείσης συνεπεία του πολέμου και των ολονέν μεγαλυτέρων δυσκολιών τας οποίας αντιμετωπίζουν αι θαλάσσιαι μεταφοραί εις την Μεσόγειον.