ΑΠΟΨΕΙΣ

49 χρόνια πρίν… 16.Ι.1965

49-chronia-prin-amp-8230-16-i-1965-2001315

ΟΥΪΝΣΤΩΝ ΤΣΩΡΤΣΙΛ: Λονδίνον, 15.- Ο σερ Ουΐνστων Τσώρτσιλ, ασθενήσας από κρυολόγημα πρό τινων ημερών, είχε σήμερον λόγω της μεγάλης ηλικίας του, υποτροπήν επικίνδυνον: Υπέστη, συμφώνως προς το ιατρικόν δελτίον, θρόμβωσιν εγκεφαλικήν, περιελθών εις βαθύν λήθαργον, ώστε η κατάστασίς του να θεωρείται λίαν κρίσιμος και να εκφράζωνται ανησυχίαι διά την ζωήν του. […] Αφ’ ότου εγνώσθη η είδησις της ασθενείας του παλαιμάχου πολιτικού, σιωπηλά πλήθη αναμένουν προ της κατοικίας του. Μεταξύ τούτων είναι γηραιαί κυρίαι, καθώς πρέπει κύριοι, νεαροί μαθηταί και εργατικοί τύποι. Ο πρωθυπουργός Χάρολντ Ουΐλσον παρέμεινε σήμερον πλησίον του ασθενούς επί εν τέταρτον της ώρας. Εκπρόσωπος των Ανακτόρων του Μπάκιγχαμ εδήλωσεν ότι η Βασίλισσα Ελισάβετ τηρείται ενήμερος της πορείας της ασθενείας.

ΠΕΡΙ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ: Ο κομμουνιστικός κίνδυνος είναι μέγας. Εις την βαρυσήμαντον αυτήν προειδοποίησιν προέβη υπευθύνως, την 1ην πρωινήν σήμερον, ο αρχηγός της Εθνικής Ριζοσπαστικής Ενώσεως (ΕΡΕ) κ. Παναγιώτης Κανελλόπουλος, απαντών εις μακράς δηλώσεις του κ. πρωθυπουργού, διά των οποίων ο κ. Γεώργιος Παπανδρέου είχεν επιχειρήσει να διασκεδάση τας δημιουργηθείσας, μετά τας προσφάτους αποκαλύψεις, περί της κομμουνιστικής δραστηριοποιήσεως, εθνικάς ανησυχίας. Ο κ. Κανελλόπουλος απεκάλυψεν ότι η επιχειρουμένη υπό των κομμουνιστών διείσδυσις εις τας ενόπλους δυνάμεις δεν συγκρίνεται με ό,τι συνέβαινεν εις το παρελθόν, ότι οι ηγέται του στρατεύματος είναι ανήσυχοι όσον ποτέ άλλοτε και ότι έκτακτος απεσταλμένος της ευρισκομένης εις το Παραπέτασμα ηγεσίας του ΚΚΕ, ο οποίος εισήλθε παρανόμως εις την Ελλάδα, συνεχάρη εις μυστικήν σύσκεψιν τα ενταύθα στελέχη, διά τας επιτυχίας των εις τον στρατιωτικόν τομέα. […] Ο πρωθυπουργός κ. Γεώργιος Παπανδρέου διά των δηλώσεών του […] ανέφερεν ότι δεν πρόκειται να νομιμοποιηθή το ΚΚΕ.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ: Θεσσαλονίκη, 15.- Ο ανακριτής κ. Χρ. Σαρτζετάκης, ο οποίος διεξήγαγε τας ανακρίσεις διά την υπόθεσιν Λαμπράκη, αντικατεστάθη, ληξάσης της θητείας του ως ανακριτού, διά του πρωτοδίκου κ. Αιμ. Παπαγεωργίου.