ΑΠΟΨΕΙΣ

49 χρόνια πρίν… 17.Ι.1965

49-chronia-prin-amp-8230-17-i-1965-2001578

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΡΑΛΛΗΣ: (Από άρθρον του εις την «Κ».) « […] Εγράφη επανειλημμένως ότι ευρίσκομαι εις επαφήν με στελέχη της Κυβερνήσεως και ότι… βυσσοδομώ μετ’ αυτών την ανατροπήν του κ. πρωθυπουργού [Γεώργιος Παπανδρέου]. Πληροφορώ με την ευκαιρίαν αυτήν ότι ουδένα κυβερνητικόν παράγοντα είδα και με ουδένα συνωμίλησα εξ αυτών. Τούτο δεν σημαίνει ότι εγκαταλείπω μίαν άποψίν μου, την οποίαν η εξέλιξις των γεγονότων έρχεται καθημερινώς να ενισχύση. Οτι δηλαδή καθήκον των εν τη Βουλή συναδέλφων της Ενώσεως Κέντρου είναι να αντιληφθούν εγκαίρως ότι η χώρα οδηγείται κατά κρημνών. Και όταν το αντιληφθούν και συνειδητοποιήσουν το χρέος των, να υποδείξουν εις τον κ. πρωθυπουργόν ή να αλλάξη πολιτικήν ή να εγκαταλείψη την εξουσίαν διά να περισωθή ό,τι είναι ακόμη δυνατόν να περισωθή.»

«ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ»: Η διασπαστική κίνησις, η οποία ενεφανίσθη υπό την επωνυμίαν «Ανανεωτική Ομάς Δημοκρατικής Αριστεράς» αφ’ ότου συνεκροτήθη τον παρελθόντα Απρίλιον από στελέχη της ΕΔΑ δι’ επιστολής της ανασκευάζει τα εναντίον της δημοσιεύματα της «Αυγής» και του θεωρητικού περιοδικού «Ελληνική Αριστερά». Συγκεκριμένως, η ΑΟΔΑ, η οποία εχαρακτηρίσθη υπό των οργάνων της ΕΔΑ ως δημιούργημα αποστάτου και ουραγός του Κέντρου με δεξιάν παρέκκλισιν, υποστηρίζει ότι εις τα πραγματικά αριστερά κόμματα πρέπει να κυριαρχούν αι δημοκρατικαί αρχαί. […]

ΠΕΡΙ ΛΑΜΠΡΑΚΗΔΩΝ: Ο βουλευτής Β΄ Περιφερείας Πειραιώς κ. Χ. Μπουγάς, διά κατατεθείσης ερωτήσεώς του διά τον κ. υπουργόν Παιδείας [ο πρωθυπουργός Γεώργιος Παπανδρέου] ζητεί να πληροφορηθή η Βουλή εάν περιήλθον εις γνώσιν του κ. υπουργού ότι μαθηταί, ν.κμέλη της κομμουνιστικής οργανώσεως «Λαμπράκηδες» προπαγανδίζουν ανενόχλητοι εντός των σχολείων του κράτους και προβαίνουν εις προσηλυτισμόν άλλων μαθητών. Ο κ. Μπουγάς ερωτά ποία μέτρα ελήφθησαν ή πρόκειται να ληφθούν.

ΠΑΝΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Απεβίωσε χθες την 2.30 μ.μ., κατόπιν μακράς ασθενείας, ο Πάνος κωστόπουλος, διοικητής της Τραπέζης Εμπορικής Πίστεως, αδελφός του υπουργού Εξωτερικών κ. Σταύρου Κωστοπούλου.