ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν… 6-9-1940

80-chronia-prin-6-9-1940-561066931

ΔΕΘ: Θεσ/κη – Αι νέαι μόνιμοι εγκαταστάσεις της εκθέσεώς μας έχουν σχεδόν περατωθή και εντός δεκαημέρου θα είναι τελείως έτοιμα τα τρία μεγάλα περίπτερα, εις τα οποία θα λειτουργήση εφέτος η «Πόλις των δέκα πέντε ημερών». Η ημέρα των εγκαινίων της έχει ορισθή διά την 15ην τρεχ. μηνός […].
 
ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ: […] συζητείται ζωηρώς εν τη αγγλική πρωτευούση το ζήτημα αν αποτέλεσμα της ανταλλαγής μετά των Ηνωμένων Πολιτειών θα είναι μόνον η μεταβίβασις των 50 αντιτορπιλλικών. Οι υπεύθυνοι αγγλικοί κύκλοι δεν δύνανται να πιστεύσουν ότι η συναλλαγή εγένετο εις βάρος της Αγγλίας και προς όφελος των Ηνωμένων Πολιτειών, γενικώς όμως επικρατεί η γνώμη ότι αι Ην. Πολιτείαι εξεμεταλλεύθησαν καλλίτερον την υπόθεσιν ταύτην. Οι πλείστοι εν Αγγλία επιδοκιμάζουν την συμφωνίαν, ολίγοι δε μόνον επικρίνουν τας μεθόδους αίτινες εφηρμόσθησαν εις την υπόθεσιν ταύτην, καθώς και τας λεπτομερείας της γενομένης εκμισθώσεως. Η «Εφημερίς των Ξένων του Αμβούργου» εις άρθρον της παραλληλίζει την τελευταίαν ανταλλαγήν η οποία έγινε κατά τον εμφύλιον αμερικανικόν πόλεμον 1861-1865, οπότε η Αγγλία εφάνη πρόθυμος να πωλήση εις τας Νοτίους Πολιτείας πολεμικά σκάφη με τα οποία αύται επροξένησαν μεγάλας ζημίας εις το εμπόριον των Βορείων Πολιτειών.
 
ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ: Θύμα του πολέμου και αυτό, το Σταυρόλεξον της «Καθημερινής», έλειψεν επί μήνας ήδη από τας στήλας της. Είναι όμως –μας γράφουν– εις ώρας ανίας μία τερπνή ενασχόλησις διά τους μεγάλους και ενδιαφέρον γύμνασμα διά τα νεαρώτερα μέλη μιας οικογενείας. Η «Καθημερινή», λοιπόν, επαναφέρει από σήμερον το Σταυρόλεξον το οποίον οι αναγνώσται θα ευρίσκουν τακτικώς εις την γ΄ σελίδα.

Επιλογή και επιμέλεια: ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΝΑΚΑΚΗΣ, ΜΥΡΤΩ ΚΑΤΣΙΓΕΡΑ