ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 8-9-1940

ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ: Αγγέλλεται εκ Βουκουρεστίου ότι ο πρώην Βασιλεύς Κάρολος ανεχώρησε σήμερον προ μεσημβρίας εκ Ρουμανίας. Κατά τας υπαρχούσας πληροφορίας κατευθύνεται εις Ελβετίαν. […] Ο στρατηγός Αντωνέσκου έδωκε προς δημοσίευσιν κείμενον επιστολής διά της οποίας την αυγήν της 6ης Σεπτεμβρίου εζήτει από τον Βασιλέα Κάρολον να παραιτηθή εφ’ όσον δεν ηδύνατο να εύρη πραγματικούς πατριώτας ως συνεργάτας, δεδομένου ότι όλοι εζήτουν την παραίτησίν του. Υπό τοιαύτας συνθήκας, εν μέσω τοιαύτης διαταραχής, διά να μη πνιγή ο λαός εις το αίμα και διά να αποσοβηθή η ξενική κατοχή, ο στρατηγός Αντωνέσκου εζήτησε την παραίτησιν του Βασιλέως εν ονόματι του στρατού και της χώρας.
 
ΔΩΡΕΑ: Συνήλθε χθες εις έκτακτον συνεδρίασιν η ολομέλεια του Εμπορικού Επιμελητηρίου Αθηνών, κατά την οποίαν ο προεδρεύων αντιπρόεδρος κ. Α. Πουλόπουλος εισηγήθη πρότασιν της διοικήσεως του Επιμελητηρίου περί συμμετοχής του ιδρύματος εις τον ενεργούμενον πανελλήνιον έρανον προς αντικατάστασιν του απολεσθέντος ιστορικού ευδρόμου «Ελλη». […] Μεθ’ ο ομοφώνως απεφασίσθη όπως μετάσχη το Εμπορικόν και Βιομηχανικόν Επιμελητήριον Αθηνών διά δρ. 200.000.

ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΝΑΚΑΚΗΣ, ΜΥΡΤΩ ΚΑΤΣΙΓΕΡΑ