ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 9-9-1940

80-chronia-prin-9-9-1940-561072136

ΙΒΗΡΙΚΗ: Η Ιβηρική χερσόνησος εξακολουθεί να είναι μία όασις ηρεμίας εις την Δυτικήν Ευρώπην. Η ισπανοπορτογαλική φιλία εστερεώθη διά μίαν ακόμη φοράν διά της τελευταίως συναφθείσης συμφωνίας, η οποία ορίζει σαφώς ότι αι δύο χώραι θα αποφασίζουν από κοινού επί όλων των ζητημάτων τα οποία αφορούν τα συμφέροντά των. Επίσης αι δύο χώραι συνεφώνησαν όπως αντιμετωπίζουν από κοινού πάντα κίνδυνον όστις ηπείλει την ανεξαρτησίαν των ή την ακεραιότητά τους. […] Η απόφασις του κ. Σαλαζάρ [φωτ.] να παραμείνη ουδέτερος κατά τον παρόντα πόλεμον ευρίσκει ζωηράν απήχησιν μεταξύ των υπευθύνων κύκλων της Ισπανίας. […] Ο στρατηγός Φράνκο δεν επιθυμεί διόλου τον πόλεμον.
 
ΞΥΔΗΣ ΓΙΑ ΣΕΦΕΡΗ: […] Από τον Σεφέρη λοιπόν αναμένεται ένα έργο. Τι θα είναι αυτό, ίσως να μην το μαντεύουμε εμείς από τώρα. Ισως μια νεώτερη γενεά θα το ιδή αργότερα με πιο ανοιχτά μάτια. Τα ποιήματά του τώρα αυτά είναι μεταβατικά. Είναι κομμάτια ενός μελλοντικού έργου. Προέρχονται φυσικά από τον αξιώτερο εκπρόσωπο των νέων ποιητικών τάσεων στον τόπο μας. Η ευθύνη του για αυτό είναι μεγάλη.