ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 11-9-1940

80-chronia-prin-11-9-1940-561075115

ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ: Το υπουργικόν συμβούλιον επίσης απεφάσισε ν’ αφαιρέση την γαλλικήν υπηκοότητα όλων των ατόμων, τα οποία εγκατέλειψαν την Γαλλίαν μεταξύ της 10ης και της 30ής Ιουνίου άνευ κυβερνητικής αδείας. Σχετικώς ανεκοινώθη ότι το υπουργικόν συμβούλιον προβαίνει απλώς εις την εφαρμογήν του νόμου της 23ης Ιουλίου, ο οποίος αποστερεί τα άτομα ταύτα της υπηκοότητος και της περιουσίας των. Τα άτομα τα στερούμενα εθνικότητος θ’ απελαθούν ή θα περιορισθούν εις στρατόπεδα συγκεντρώσεως. Επίσης και τα άτομα τα προερχόμενα εκ χωρών διατελουσών υπό γερμανικήν κατοχήν. Εις ταύτα περιλαμβάνονται Τσέχοι, Αυστριακοί, Ολλανδοί, Πολωνοί, Βέλγοι και πιθανώτατα και Ρουμάνοι. Τα ληφθησόμενα μέτρα δεν καθωρίσθησαν εισέτι αλλά θα είναι αυστηρά.
 
ΝΙΚΑΙΑ: Η Νέα Κοκκινιά, λοιπόν, μετονομάζεται εις Νίκαιαν. Ούτω, όταν τα πράγματα της Ευρώπης διευθετηθούν συν Θεώ, θα επέρχεται σημαντική κατ’ έτος εξοικονόμησις… συναλλάγματος, διότι πολλοί συμπολίται θα ταξιδεύουν μέχρι Νέας Κοκκινιάς και θα διηγούνται κατόπιν ότι παραθέρισαν εις την Κοτ ντ’ Αζύρ. Νίκαια η μία, Νίκαια και η άλλη… Και η ιδική μας θα είναι από πολλών απόψεων βολικώτερη…