ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 12-9-1940

BΟΜΒΑΡΔΙΣΜΟΣ: Ο βομβαρδισμός του Ράιχσταγ, της Πύλης του Βραδεμβούργου και άλλων συμβόλων του γερμανικού λαού, προεκάλεσε αγανάκτησιν του πληθυσμού της πρωτευούσης. Το γεγονός ότι […] οι Αγγλοι αεροπόροι έρριψαν βόμβας εναντίον στόχων μη στρατιωτικών, μαρτυρεί ότι αι εν λόγω επιθέσεις δεν εγένοντο διά στρατιωτικούς λόγους, όπως δεν είναι δυνατόν να θεωρηθή ότι διά στρατιωτικούς λόγους ρίπτονται αι αυτομάτως αναφλεγόμεναι εμπρηστικαί πλάκες διά να πυρπολούνται καλλιέργιαι, δάση, αγροκτήματα. […] Ο πόλεμος εναντίον του αμάχου πληθυσμού, των αγροτικών περιοχών και των καλλιεργειών αι οποίαι υπάρχουν εις αυτάς, κρίνεται εν Βερολίνω τόσον εγκληματικός, ώστε γενικώς εκφράζεται η επιθυμία όπως η γερμανική αεροπορία προβή εις αντίποινα κατ’ αναλογίαν ακόμη μεγαλυτέραν εν σχέσει με εκείνα εις τα οποία προέβη μέχρι τούδε.
 
ΠΙΘΗΚΟΙ: Μία από τας συνεπείας του βομβαρδισμού του Γιβραλτάρ είναι ότι οι πίθηκοι που εζούσαν επάνω εις τον βράχον κατέβησαν εις τα πρόθυρα της πόλεως, η οποία εν μέρει έχει εκκενωθή υπό του πληθυσμού. Επειδή υπάρχει κίνδυνος να παρενοχληθούν αι υπηρεσίαι αμύνης, αι βρεταννικαί αρχαί απηγόρευσαν εις τους κατοίκους να προσφέρουν ουδεμίαν τροφήν εις τους πιθήκους.