ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν στην «Κ» 13-9-1940

80-chronia-prin-stin-k-13-9-1940-561076537

ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ: […] Τα αυστραλιανά στρατεύματα, τα οποία προ τριών εβδομάδων, είχον αποσυρθή εκ του εν Αιγύπτω δυτικού μετώπου, ήδη συνεκεντρώθησαν εις την Διώρυγα του Σουέζ, ομού με αγγλικά στρατεύματα [φωτ.]. Λέγεται ότι είναι έτοιμα δι’ επιβίβασιν προς μεταφοράν εις σημείον τι της Μεσογείου. […] Η «Εφημερίς της Ιταλίας» απαντά δι’ εκτενούς άρθρου της εις τους ισχυρισμούς των Αγγλων ιθυνόντων όσον αφορά την θέσιν της Μ. Βρεταννίας εν τη Μεσογείω: «Αι Αγγλοι πολιτικοί πολλάκις ισχυρίσθησαν ότι διατηρούν την ηγεμονίαν εν τη Μεσογείω και ότι δεν περιμένουν παρά την ευκαιρίαν μιας συναντήσεως με το ιταλικόν πολεμικόν ναυτικόν, ενώ εν τη πραγματικότητι απέφυγον πάντοτε να δώσουν ναυμαχίαν και πολύ ολιγώτερον δεν επραγματοποίησαν τας καυχησιολογίας των ότι εντός ενός εικοσιτετραώρου θα εξεμηδένιζον τας ιταλικάς δυνάμεις. […] το ότι η Αγγλία ενισχύει τον στόλον της εν τη Μεσογείω δεν σημαίνει ότι αισθάνεται εαυτήν ασφαλή ή ότι υπερισχύει εις την θάλασσαν αυτήν».
 
ΜΑΚΡΑΝ: Ο κ. Ρούσβελτ εβεβαίωσε το ακροατήριόν του ότι θα καταβάλη πάσαν προσπάθειαν, όπως κρατήση τας Ην. Πολιτείας μακράν του πολέμου. Εν συνεχεία είπε: Δεν θέλομεν να μετάσχωμεν ξένων πολέμων. Δεν θέλωμεν να αποστείλωμεν τον στρατόν και τον στόλον μας ή την αεροπορίαν μας, όπως μετάσχουν πολέμων έξω της Αμερικής, εκτός αν ηθέλομεν υποστή επίθεσιν.
 
ΔΙΑΛΥΣΗ: […] Ο αρχηγός του βελγικού εργατικού κόμματος, Ανρύ ντε Μαν, επρότεινε την διάλυσιν του κόμματος. Η Γενική Εργατική Ομοσπονδία του Βελγίου, η οποία περιελάμβανεν εν εκατομμύριον μελών, εδήλωσεν ότι εις το εξής θα θέση όλας τας δυνάμεις της εις την υπηρεσίαν του έθνους.